EvanjelickýJán1

Ján

Evanjelium podľa Jána

Slovo u Boha1 Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiat­ku u Boha. 3 Ním po­vs­talo všet­ko a bez Neho ne­povs­talo nič, čo po­vs­talo. 4 V Ňom bol život a život bol svet­lom ľudí. 5 To svet­lo svieti v tme, ale tma Ho ne­po­hl­tila. Slovo vo svete6 Bol človek, ktorého po­slal Boh; menoval sa Ján. 7 Ten­to prišiel na svedec­tvo: svedčiť o svet­le, aby všet­ci uverili skr­ze neho. 8 On sám nebol to svet­lo, len svedčiť mal o svet­le. 9 Bolo však pravé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka pri­chádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním po­vs­tal, ale svet Ho ne­poz­nal. 11 Do svoj­ho vlast­ného prišiel, a Jeho vlast­ní Ho ne­prijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13 ktorí boli splodení nie z kr­vi, ani z teles­nej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A to Slovo stalo sa telom, pre­bývalo medzi na­mi, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jed­norodeného od Ot­ca, (bolo) pl­né milos­ti a prav­dy. 15 Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som po­vedal: Ten, ktorý pri­chádza po mne, je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja. 16 Z Jeho pl­nos­ti sme zais­te všet­ci prijali, a to milosť nad milosť. 17 Lebo zákon bol daný skr­ze Mojžiša, ale milosť a prav­da stala sa skr­ze Ježiša Kris­ta. 18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; jed­norodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Ot­covom, ten (Ho) známym učinil. Prvé svedectvo Jána Krstiteľa19 A toto je svedec­tvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? 20 Vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Kris­tus. 21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. Či si prorok? Od­povedal: Nie! 22 Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali: čo hovoríš sám o sebe? 23 A on po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­návaj­te ces­tu Pánovi, ako po­vedal prorok Izai­áš. 24 A po­slovia boli z farizejov; 25 opýtali sa ho teda: A tak prečo krs­tíš, keď nie si Kris­tus, ani Eliáš, ani prorok? 26 Ján im po­vedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy ne­poz­náte. 27 Ten, čo pri­chádza po mne, a ja nie som hoden roz­viazať Mu remien­ky na obuvi. 28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til. Druhé svedectvo Jána Krstiteľa29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako pri­chádza k ne­mu, po­vedal: Aj­hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som po­vedal: Pri­chádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja. 31 A ja som Ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel, krs­tiac vodou, aby bol zjavený Iz­raelovi. 32 Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zo­stupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. 33 A ja som Ho ne­poz­nal, ale ten, čo ma po­slal krs­tiť vodou, mi po­vedal: Na koho uvidíš zo­stúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krs­tí Duchom Svätým. 34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží. Prví učeníci Ježišovi35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A za­hľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ pre­chádzal, a po­vedal: Aj­hľa, Baránok Boží! 37 Tie slová počuli oní dvaja učeníci a na­sledovali Ježiša. 38 Ako sa Ježiš ob­rátil a videl ich, že Ho na­sledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rab­bi, čo v pre­klade značí: Maj­ster - kde bývaš? 39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zo­stali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej pod­večer. 40 Jed­ným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a na­sledovali Ježiša, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra. 41 Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus), 42 a pri­viedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš po­zrel naňho, po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter . 43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Na­sleduj ma! 44 Ten­to Filip bol z Bet­sai­dy, mes­ta On­drejov­ho a Pet­rov­ho. 45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho z Nazareta. 46 Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­ré? Od­povedal mu Filip: Poď a po­zri! 47 Nato videl Ježiš pri­chádzať Na­tanaela a riekol o ňom: Aj­hľa, pravý Iz­raelec, v ktorom nieto ľs­ti. 48 Po­vedal Mu Na­tanael: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr, ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom. 49 Od­povedal Mu Na­tanael: Maj­stre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ iz­rael­ský! 50 Ježiš mu riekol: Keď som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Po­tom mu po­vedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

EvanjelickýJán1