EvanjelickýJán21

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš sa zjavil pri Tiberiadskom mori1 Po­tom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiad­skom mori. A zjavil sa tak­to: 2 Boli tam po­spolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Na­tanael z Kány Galilej­skej, synovia Zebede­ovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vy­brali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4 Už na ús­vite stál Ježiš na brehu, ale učeníci ne­vedeli, že je to Ježiš. 5 Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Od­povedali Mu: Ne­máme. 6 A On im riekol: Spusťte sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda, a ani ju ne­vládali vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb. 7 Tu po­vedal Pet­rovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť - bol totiž na­hý - a hodil sa do mora. 8 Os­tat­ní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali sieť s rybami. 9 Keď vy­stúpili na zem, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im kázal: Dones­te z rýb, čo ste teraz chytili. 11 Šimon Peter vstúpil (na loď) a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­pre­trh­la. 12 Ježiš im riekol: Poďte a jedz­te! A ani jeden z učeníkov sa Ho ne­od­vážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podob­ne aj rybu. 14 To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom po­tom, ako vstal z mŕt­vych. Ježiš skúša Petrovu lásku15 Keď si zajed­li, riekol Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich barán­kov! 16 Po druhý raz spýtal sa ho za­se: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu od­povedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! 17 Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa za­rmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a od­povedal Mu: Pane, Ty vieš všet­ko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky! 18 Veru, veru ti hovorím: Do­kiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a po­vedie, kam nech­ceš. 19 To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, riekol mu: Na­sleduj ma! 20 Ob­rátiac sa videl za sebou ísť učeníka, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa Mu pri večeri sk­láňal na hruď a po­vedal Mu: Pane, kto je Tvoj zrad­ca? 21 Keď ho Peter videl, po­vedal Ježišovi: Pane, a čo bude s tým­to? 22 Ježiš mu od­povedal: Ak ho chcem ponechať, do­kiaľ ne­prídem, čo ťa do toho? Ty ma na­sleduj! 23 I roz­chýrilo sa medzi brat­mi, že ten učeník ne­um­rie. Ježiš mu však ne­povedal, že ne­um­rie, ale: Ak ho chcem ponechať, do­kiaľ ne­prídem, čo ťa do toho? Dokončenie24 To je ten učeník, ktorý svedčí o tých­to veciach a na­písal toto; vieme, že je prav­divé jeho svedec­tvo. 25 A je ešte mnoho iného, čo Ježiš učinil. A keby sa všet­ko do­pod­rob­na malo popísať, mys­lím, ani svet by ne­stačil na knihy, ktoré by sa dali na­písať.

EvanjelickýJán21