EvanjelickýJán6

Ján

Evanjelium podľa Jána

Nasýtenie zástupu1 Po­tom od­išiel Ježiš na druhú stranu galilej­ského mora Tiberiad­ského 2 a na­sledoval Ho veľký zá­stup, lebo videli znamenia, ktoré činil na ne­moc­ných. 3 Ježiš vy­stúpil na vrch a tam sa po­sadil so svojimi učeník­mi. 4 A blíz­ko bola Veľká noc, sláv­nosť židov­ská. 5 Keď teda Ježiš po­z­dvihol oči a videl, že veľký zá­stup pri­chádza k Ne­mu, riekol Filipovi: Kde na­kúpime chleba, aby sa títo najed­li? 6 Ale to po­vedal len pre­to, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. 7 Od­povedal Mu Filip: Za dve­sto denárov chleba im ne­stačí, aby sa as­poň máličko do­stalo každému. 8 Po­vedal Mu jeden z učeníkov, On­drej, brat Šimona Pet­ra: 9 Je tu chlapec, ktorý má päť jačmen­ných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých? 10 I roz­kázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Po­sadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. 11 Nato Ježiš vzal chleby, dob­rorečil Bohu a roz­dával sediacim, podob­ne aj z rybičiek, koľko chceli. 12 Keď sa na­sýtili, po­vedal učeníkom: Po­zbieraj­te nalámané zvyšky, aby nič ne­vyšlo naz­mar. 13 Po­zbierali (ich) teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmen­ných chlebov, na­pl­nili dvanásť košov. 14 Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to na­ozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. 15 Pre­to Ježiš, keď po­znal, že chcú prísť a zmoc­niť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Ježiš chodí po mori16 Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru 17 a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora, do Kafar­nau­mu. Bola už tma, a Ježiš ešte ne­prišiel k nim. 18 A more sa búrilo veľkým vet­rom. 19 Keď sa od­plavili asi dvad­saťpäť alebo trid­sať honov , videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi, i preľak­li sa. 20 On im však riekol: Ja som to, neboj­te sa! 21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pri­stála pri zemi, ku ktorej sa plavili. Ľud žiada znamenia22 Na druhý deň zá­stup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jed­na [na ktorú vstúpili učeníci], a že Ježiš ne­vs­túpil na loď spolu s učeník­mi, ale učeníci od­išli sami. 23 Prišli však lodičky z Tiberiady blíz­ko mies­ta, kde jed­li chlieb, keď Pán dob­rorečil (Bohu). 24 Keď teda zá­stup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafar­nau­mu hľadajúc Ježiša. 25 Keď Ho našli na druhej strane mora, po­vedali Mu: Maj­stre, kedy si sa sem do­stal? 26 Ježiš im po­vedal: Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma pre­to, že ste videli znamenia, ale že ste jed­li z chlebov a na­sýtili ste sa. 27 Usiluj­te sa nie o po­minuteľný po­krm, ale o po­krm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten po­tvr­dil Boh Otec. 28 Po­vedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skut­ky Božie? 29 Ježiš im od­povedal: Skut­kom Božím je veriť v Toho, ktorého On po­slal. 30 Po­vedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? 31 Naši ot­covia jed­li man­nu na púšti, ako je na­písané: Chlieb z neba dal im jesť. Ježiš - chlieb života32 Ježiš im po­vedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; 33 lebo to je chlieb Boží, ktorý zo­stupuje z neba a dáva svetu život. 34 Po­vedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy ten­to chlieb. 35 Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto pri­chádza ku mne, ni­kdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, ni­kdy nebude žíz­niť. 36 Ale po­vedal som vám: Aj ste ma videli, a ne­veríte. 37 Všet­ko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto pri­chádza ku mne, ne­vyhodím ho; 38 veď nezos­túpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma po­slal, 39 a vôľa Toho, ktorý ma po­slal, je, aby som nič ne­stratil z toho, čo mi dal, ale aby som všet­ko vzkriesil v po­sled­ný deň. 40 Lebo to je vôľa môj­ho Ot­ca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň. 41 I re­ptali Židia proti Ne­mu, že po­vedal: Ja som chlieb, ktorý zo­stúpil z neba. 42 A hovorili: Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a mat­ku po­známe? Ako teraz hovorí: Zo­stúpil som z neba? 43 Ježiš im od­povedal: Nerep­taj­te medzi sebou. 44 Ni­kto ne­môže prísť ku mne, ak ho ne­pritiah­ne Otec, ktorý ma po­slal, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň. 45 V prorokoch je na­písané: Všet­ci budú vy­učení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, pri­chádza ku mne. 46 Niežeby nie­kto bol videl Ot­ca, jedine Ten, kto je od Boha, videl Ot­ca. 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a umreli. 50 To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zo­stúpil z neba; ak nie­kto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vy­dám za život sveta. 52 I hádali sa Židia medzi sebou: Ako nám ten­to môže dať jesť [svoje] telo? 53 Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a ne­pijete Jeho krv, ne­máte života v sebe. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň. 55 Lebo moje telo je pravý po­krm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa po­slal živý Otec a ja žijem skr­ze Ot­ca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skr­ze mňa. 58 To je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, nie aký jed­li ot­covia, a umreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky. 59 Toto po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafar­nau­me. Ježišova tvrdá reč a jej účinky60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, po­vedali: Tvr­dá je táto reč, kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš vedel sám od seba, že Jeho učeníci re­ptajú na to, po­vedal im: Toto vás po­horšuje? 62 A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vy­stupuje tam, kde bol pred­tým? 63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič ne­osoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí. 65 I riekol: Pre­to som vám hovoril, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec. 66 Od­vtedy mnohí z Jeho učeníkov od­išli a nechodili viac s Ním. 67 Ježiš teda riekol dvanás­tim: Či aj vy chcete odísť? 68 Od­povedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôj­deme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a po­znali, že Ty si (Kris­tus), ten Svätý Boží. 70 Od­povedal im Ježiš: Či som si ja ne­vyvolil vás dvanás­tich? A jeden z vás je diabol. 71 Po­vedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškari­ot­ského, lebo ten Ho mal zradiť - jeden z dvanás­tich.

EvanjelickýJán6