EvanjelickýDaniel1,7

Daniel 1:7

Hlav­ný komor­ník im dal mená: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšáélovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Negó.


Verš v kontexte

6 Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja. 7 Hlav­ný komor­ník im dal mená: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšáélovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Negó. 8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní po­kr­mom z kráľov­skej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ, a vy­pýtal si od hlav­ného komor­níka po­volenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A náčel­ník dvoranínov im dal iné mená a na­zval Daniela Bal­tazárom, Chananiáša Sad­rachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abed­négom.

Evanjelický

7 Hlav­ný komor­ník im dal mená: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšáélovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Negó.

Ekumenický

7 Hlav­ný dvoran ich pre­menoval: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšaelovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Nego.

Bible21

7 Vrch­ní dvořan je ale přejmenoval – Danie­lovi dal jméno Bal­tazar, Chananiášovi Ša­d­rach, Mišae­lovi Mešach a Aza­ri­ášovi Abednego.