EvanjelickýDaniel1,1

Daniel 1:1

V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jehojákíma prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­kľúčil ho.


Verš v kontexte

1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jehojákíma prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­kľúčil ho. 2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha. 3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému komor­níkovi Ašpenazovi, aby pri­viedol spomedzi Iz­rael­cov z kráľov­ského po­tom­stva, alebo zo šľach­ticov

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Tretieho roku kraľovania Jehojakima, jud­ského kráľa, prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho.

Evanjelický

1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jehojákíma prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­kľúčil ho.

Ekumenický

1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jójakima prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­liehal ho.

Bible21

1 Ve třetím roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma při­táhl k Je­ruzalé­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a ob­le­hl jej.