EkumenickýŽidom7

Židom

Melchisedek — predobraz Krista1 Ten­to Mel­chisedek, kráľ Šálemu, kňaz naj­vyššieho Boha, vy­šiel v ústrety Ab­rahámovi, keď sa Ab­rahám vracal z víťaznej bit­ky proti kráľom a požeh­nal ho. 2 A Ab­rahám mu zo všet­kého dal desiatok. Jeho meno sa pre­kladá najprv ako Kráľ spravod­livos­ti, po­tom však aj Kráľ Šálemu, čo znamená Kráľ po­koja. 3 Je bez ot­ca, bez mat­ky, bez rodok­meňa; jeho dni ne­majú začiatok a jeho život je bez kon­ca. A tak podob­ný Božiemu Synovi os­táva navždy kňazom. 4 Dob­re si všim­nite, aký je veľký, keď mu aj pat­riar­cha Ab­rahám dal desiatok z najlepšej koris­ti. 5 A tak aj tí, čo zo synov Léviho prijímajú kňaz­skú službu, majú príkaz prijímať od ľudí desiat­ky podľa zákona, totiž od vlast­ných bratov, i keď aj oni po­chádzajú z Abrahámových bedier. 6 No ten, čo si z nich ne­od­vodzuje svoj pôvod, prijal desiatok od Ab­raháma a požeh­nal toho, ktorý mal pri­sľúbenie. 7 Veď je ne­spor­né, že väčší požeh­náva menšieho. 8 Tu pre­berajú desiat­ky smr­teľní ľudia, tam zasa ten, o ktorom máme svedec­tvo, že žije. 9 Ba dalo by sa po­vedať, že skr­ze Ab­raháma odo­vzdával desiat­ky aj Lévi, hoci sám desiat­ky do­stával. 10 Veď bol ešte v bedrách ot­ca, keď mu Mel­chisedek vy­šiel v ústrety. 11 Keby sa teda do­konalosť dala do­siah­nuť pro­stred­níc­tvom levit­ského kňazs­tva, veď na jeho zá­klade do­stal ľud zákon, načo by bolo treba ustanoviť ešte iného kňaza na spôsob Mel­chisedeka a ne­os­tať pri kňazs­tve na spôsob Árona? 12 Veď ak sa mení kňazs­tvo, ne­vy­hnut­ne sa musí zmeniť aj zákon. 13 A ten, o ktorom sa to hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého ni­kto nekonal službu pri ol­tári. 14 Veď je zrej­mé, že náš Pán po­chádzal z Júdu a vo vzťahu k tomuto kmeňu Mojžiš nič ne­povedal o kňazoch. 15 A je to ešte zrej­mejšie, keď po­vs­táva iný kňaz, podob­ný Mel­chisedekovi, 16 ktorý sa ním ne­stal podľa pred­pisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou ne­zničiteľného života. 17 Veď o ňom znie svedec­tvo: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka. 18 Tým sa ruší pred­chádzajúce pri­kázanie, lebo je slabé a ne­užitočné. 19 Veď zákon nič ne­priviedol k dokonalosti; uvedená bola iba lepšia nádej a skr­ze ňu sa blížime k Bohu. 20 A to sa ne­stalo bez prísahy. Tam­tí sa totiž stali kňaz­mi bez prísahy. 21 Ten­to však s prísahou toho, čo mu po­vedal: Pán pri­sahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. 22 A pre­to sa Ježiš stal ručiteľom lepšej zmluvy. 23 Navyše levit­ských kňazov muselo byť mnoho, lebo sm­rť im bránila os­tať nimi na­trvalo. 24 No ten­to, pre­tože zo­stáva naveky, má kňazs­tvo, ktoré ne­prechádza na iného. 25 A pre­to môže aj do­konale spasiť tých, čo pro­stred­níc­tvom neho pri­chádzajú k Bohu, lebo žije ne­us­tále, aby sa za nich pri­hováral. 26 Veď bolo aj po­treb­né, aby sme mali takého veľkňaza — svätého, ne­vin­ného, ne­poškvr­neného, od­deleného od hriešnikov, po­výšeného nad nebesá, 27 ktorý ne­pot­rebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a po­tom aj za hriechy ľudí. Veď on to vy­konal raz navždy, keď obetoval samého seba. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí pod­robených slabos­tiam, no slovo prísahy, ktorá od­znela po zákone, ustanovuje Syna do­konalého naveky.

EkumenickýŽidom7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček