EkumenickýŽidom5

Židom

1 Každý veľkňaz, vy­braný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zá­stup­ca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, 2 pre­tože môže spolu­cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám pod­lieha slabos­ti. 3 A pre­to musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. 4 A túto hod­nosť si ni­kto ne­môže vziať sám, len ak ho po­volá Boh ako Árona. 5 Veď ani Kris­tus sa ne­os­lávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale os­lávil ho ten, čo mu po­vedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. 6 Ako inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka. 7 Ježiš v dňoch svoj­ho po­zem­ského života sil­ným hlasom a so sl­zami pred­nášal pros­by a mod­lit­by tomu, ktorý ho mohol za­chrániť pred sm­rťou, a bol vy­počutý pre svoje pod­robenie sa Bohu. 8 A hoci bol Synom, vo svojom utr­pení sa na­učil po­slušnos­ti, 9 a keď do­siahol do­konalosť, stal sa pôvod­com večnej spásy pre všet­kých, čo ho po­slúchajú, 10 keď ho Boh vy­hlásil za veľkňaza na spôsob Mel­chisedeka. Varovanie pred odpadnutím11 O tom by sme moh­li veľa hovoriť, ale je to ťažké vy­svet­liť, pre­tože ste leniví počúvať. 12 Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova po­trebujete, aby vás nie­kto učil zá­klad­né pravid­lá Božích slov. Stali ste sa takými, čo po­trebujú mlieko, a nie tuhý po­krm. 13 Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa. 14 Tuhý po­krm je pre do­konalých, pre tých, čo majú návykom vy­cvičené zmys­ly na roz­lišovanie dob­rého a zlého.

EkumenickýŽidom5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček