EkumenickýŽidom2

Židom

Veľká spása1 Pre­to musíme dávať o to väčší po­zor na to, čo sme počuli, aby sme sa ne­od­chýlili od správ­neho smeru. 2 Veď ak už slovo po­vedané skr­ze an­jelov bolo záväz­né a každý prie­stupok a ne­pos­lušnosť do­stali spravod­livú od­platu, 3 ako unik­neme my, keď zaned­báme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a po­tvr­dili nám ju tí, čo ho počuli? 4 Boh pri­tom vy­dával svedec­tvo znameniami, zá­zrak­mi i roz­ličnými prejav­mi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Ježiš, pôvodca spásy5 Veď Pán ne­pod­riadil budúci svet, o ktorom hovoríme, an­jelom. 6 Tak o tom ktosi kdesi svedčí: Čo je človek, že naňho pamätáš, alebo syn človeka, že oňho dbáš? 7 Po­stavil si ho o niečo nižšie, ako sú an­jeli, po­tom si ho ovenčil slávou a cťou 8 a všet­ko si mu položil pod nohy. 9 Hľadíme však na Ježiša, po­staveného o niečo nižšie ako sú an­jeli, ktorý, pre­tože pre­tr­pel sm­rť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milos­ti okúsil sm­rť za každého. 10 Veď sa pat­rilo, aby ten, pre ktorého je všet­ko a skr­ze ktorého je všet­ko a ktorý pri­viedol mnoho synov do slávy, cez utr­penie zdokonalil pôvod­cu ich spásy. 11 Veď aj ten, kto po­sväcuje, ako aj tí, čo sú po­sväcovaní, po­chádzajú z jedného. Pre­to sa nehan­bí na­zvať ich brat­mi, 12 keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a upro­stred zhromaždenia ťa budem velebiť. 13 A znova: Ja budem v neho dúfať. Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. 14 Keďže všet­kých súroden­cov spája krv a telo, i on sa stal jed­ným z nich, aby sm­rťou zničil toho, čo mal moc nad sm­rťou, totiž diab­la, 15 aby vy­slobodil tých, ktorých po celý život zo­tročoval strach pred sm­rťou. 16 Veď sa ne­ujíma an­jelov, ale Ab­rahámov­ho po­tom­stva. 17 Pre­to sa vo všet­kom musel pri­podob­niť bratom, aby sa stal milo­sr­d­ným a ver­ným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. 18 A pre­tože sám v tom, čo pre­tr­pel, bol skúšaný, môže po­máhať tým, čo sú skúšaní.

EkumenickýŽidom2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček