EkumenickýŽidom13

Židom

Služba lásky, vernosti, poslušnosti1 Brat­ská lás­ka nech tr­vá. 2 Nezabúdaj­te na po­hos­tin­nosť, lebo nie­ktorí vďaka nej prijali ako hos­tí an­jelov, hoci o tom ne­vedeli. 3 Pamätaj­te na väzňov, akoby ste boli s nimi uväz­není, pamätaj­te i na tr­piacich, veď aj vy sami ste v tele. 4 Manžels­tvo nech majú všet­ci v úcte a manžel­ské lôžko nech je ne­poškvr­nené, lebo smil­níkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh. 5 Vaše správanie nech ne­ov­láda lás­ka k peniazom; buďte spokoj­ní s tým, čo máte. Veď Boh po­vedal: Nezanechám ťa, ani ťa ne­opus­tím. 6 Pre­to smelo môžeme hovoriť: Pán mi po­máha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? 7 Pamätaj­te na tých, čo vás vied­li a hlásali vám Božie slovo. Dob­re si všímaj­te, aký bol ich od­chod zo života a spôsob žitia a na­podobňuj­te ich vieru. 8 Ježiš Kris­tus je ten is­tý včera, dnes i naveky. 9 Nedaj­te sa strh­núť všelijakými cudzími náukami. Je dob­ré po­silňovať srd­ce milosťou, nie tým, že človek žije podľa pred­pisov o pokrmoch, ktoré ne­pro­spievajú tým, čo ich do­držiavajú. 10 Máme ol­tár, z ktorého ne­majú právo jesť tí, čo slúžia stanu. 11 Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora. 12 Pre­to aj Ježiš tr­pel von­ku za bránou, aby po­svätil ľud svojou kr­vou. 13 Vy­j­dime teda za ním von z tábora a znášaj­me jeho po­tupu. 14 Veď tu ne­máme trvalé mes­to, ale hľadáme budúce. 15 Skr­ze neho teda ustavične prinášaj­me Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vy­znávajú jeho meno. 16 Nezabúdaj­te však na dob­ročin­nosť a spoločen­stvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. 17 Po­slúchaj­te tých, čo vás vedú, a pod­riaďuj­te sa im, lebo oni bed­lia nad vašimi dušami a budú sa za ne zod­povedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám ne­pros­pelo. 18 Mod­lite sa za nás. Sme pre­svedčení, že máme čis­té svedomie. Veď vo všet­kom si chceme dob­re počínať. 19 Pred­sa vás však osobit­ne prosím o vaše mod­lit­by, aby som sa čím skôr mohol k vám vrátiť. Modlitba a požehnanie20 A Boh po­koja, ktorý skr­ze krv večnej zmluvy vy­viedol spomedzi mŕt­vych veľkého pas­tiera oviec, nášho Pána Ježiša, 21 nech vás utvr­dí v každom dob­re, aby ste pl­nili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skr­ze Ježiša Kris­ta. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosím vás, bratia, znes­te tieto slová po­vzbudenia. Veď som vám na­písal iba krát­ko. 23 Vedz­te, že náš brat Timotej bol pre­pus­tený na slobodu. Ak príde skôr, navštívim vás spolu s ním. 24 Po­zdrav­te všet­kých tých, čo vás vedú, a všet­kých svätých. Po­zdravujú vás bratia z Itálie. 25 Milosť nech je s vami všet­kými!

EkumenickýŽidom13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček