EkumenickýŽidom1

Židom

Boh prehovoril vo svojom Synovi1 Mnoho ráz a roz­ličným spôsobom hovoril kedysi Boh ot­com cez prorokov. 2 V týchto po­sled­ných dňoch pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach. Syn prevyšuje anjelov4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil. 5 Veď komu z anjelov Boh po­vedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? Ja budem jeho ot­com a on mi bude synom? 6 A keď uvádza Pr­vorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všet­ci Boží an­jeli! 7 O anjeloch hovorí: Svojich an­jelov robí vet­rami a svojich služob­níkov oh­nivými plameňmi. 8 O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žez­lo tvoj­ho práva je že­zlom tvoj­ho kráľov­stva. 9 Miloval si spravod­livosť a nenávidel ne­právosť, pre­to ťa Boh, tvoj Boh, po­mazal olejom plesania nad tvojich druhov. 10 A ešte: Ty, Pane, si na začiat­ku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa po­minú, ale ty zo­stávaš; a všet­ci zo­star­nú ako odev 12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú. 13 A kedy ktorému z anjelov po­vedal: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám? 14 Vari nie sú všet­ci služob­nými duch­mi po­slanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

EkumenickýŽidom1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček