EkumenickýŽidom3

Židom

Ježiš — väčší ako Mojžiš1 Pre­to, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebes­kom po­volaní, po­zor­ne sa za­hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vy­znania. 2 On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome. 3 On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom. 4 Veď každý dom musí nie­kto po­staviť; a ten, kto po­stavil všet­ko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome ako služob­ník, čím do­svedčil to, čo sa ne­skoršie malo hlásať. 6 No Kris­tus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si za­chováme pev­nú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Odpočinok pre Boží ľud7 Pre­to, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, 8 neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure v deň po­kušenia na púšti, 9 kde ma skúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky 10 štyrid­sať rokov. Pre­to som sa roz­hneval na toto po­kolenie a po­vedal som: Ustavične blúdia v srdci, tí veru ne­poz­nali moje ces­ty. 11 A tak som vo svojom hneve pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku. 12 Bratia, dávaj­te si po­zor, aby ni­kto z vás ne­mal zlé a ne­ver­né srd­ce a ne­od­padol od živého Boha, 13 ale den­ne sa vzájom­ne po­vzbudzuj­te, kým tr­vá to „d­nes“ , aby ni­koho z vás neza­tvr­dilo mámenie hriechu. 14 Veď máme účasť na Kris­tovi, prav­da, len ak si za­chováme až do kon­ca také pev­né roz­hod­nutie, aké sme mali na začiat­ku. 15 Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure. 16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všet­ci, čo vy­šli z Egypta pod Mojžišovým vedením? 17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti? 18 A komu pri­sahal, že ne­voj­dú do jeho od­počin­ku, ak nie tým, čo ne­uverili? 19 Vidíme teda, že ne­moh­li voj­sť pre ne­vieru.

EkumenickýŽidom3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček