EkumenickýŽidom8

Židom

Veľkňaz novej a lepšej zmluvy1 Zo všet­kého, o čom hovoríme, je hlav­né toto: máme takého veľkňaza, ktorý si za­sadol po pravici trónu Veleb­nos­ti v nebesiach 2 ako služob­ník svätyne a pravého stanu, ktorý po­stavil Pán, a nie človek. 3 Veď každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety, pre­to aj on musel mať niečo, čo by obetoval. 4 Keby bol na zemi, ne­mohol by byť kňazom, pre­tože tu sú tí, čo prinášali dary podľa zákona. 5 No oni slúžia ob­razu a tieňu nebes­kej skutočnos­ti, ako to bolo pri­kázané Mojžišovi, keď sa chys­tal zhotoviť stan: Hľaď — po­vedal mu —, aby si všet­ko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vr­chu. 6 Teraz však do­stal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je pro­stred­níkom, lebo je ustanovená lepšími pri­sľúbeniami. 7 Veď keby tá pr­vá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo mies­to pre druhú. 8 Keď ich kar­há, hovorí: Hľa, pri­chádzajú dni, hovorí Pán, a uzav­riem s domom Iz­raela a s domom Júdu novú zmluvu. 9 Nie takú zmluvu, ako som uzav­rel s ich ot­cami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vy­viedol z egyptskej krajiny. Oni totiž nezo­trvali pri mojej zmluve a ja som ich opus­til, hovorí Pán. 10 Lebo toto je zmluva, ktorú uzav­riem s domom Iz­raela po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mys­le a na­píšem ich na ich srd­cia. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 11 A ni­kto už nebude poúčať svoj­ho blížneho ani brat svoj­ho brata slovami: Po­znaj Pána! , lebo ma budú po­znať všet­ci, od naj­menšieho po naj­väčšieho, 12 pre­tože sa zľutujem nad ich ne­právosťami a na ich hriechy si viac ne­spomeniem. 13 Keď po­vedal novú, vy­hlásil pr­vú za za­staranú. Čo však zo­star­lo a je prežité, blíži sa k zániku.

EkumenickýŽidom8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček