EkumenickýŽidom4

Židom

1 Boj­me sa teda, aby azda o niekom z vás ne­platilo, že za­os­tal, po­kým tr­vá pri­sľúbenie, že možno voj­sť do jeho od­počin­ku. 2 Veď aj nám sa ohlasovalo evan­jelium rov­nako ako aj im. Ale im počuté slovo ne­osožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním ne­zrást­li. 3 Pre­to do od­počin­ku vchádzame my, čo sme uverili, ako po­vedal: A tak som vo svojom hneve pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku, 4 lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni tak­to: Na sied­my deň si Boh od­počinul od všet­kých svojich prác. 5 A tu za­sa: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku. 6 Ak teda tr­vá možnosť, aby doň nie­ktorí vošli, a pre­tože tí, ktorým sa evan­jelium ohlasovalo ako pr­vým, pre ne­pos­lušnosť ne­vošli, 7 Boh znova určuje iné dnes , keď po toľkom čase hovorí ús­tami Dávida, ako už bolo po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia. 8 Veď keby ich bol Jozua vo­viedol do od­počin­ku, nebol by už po­tom hovoril o inom dni. 9 A tak os­táva sobot­ný od­počinok pre Boží ľud; 10 lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten si od­počinul od svojich diel tak ako Boh od svojich. 11 Usiluj­me sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti. 12 Veď Božie slovo je živé a účin­né, os­trejšie ako akýkoľvek dvoj­sečný meč. Preniká až po od­delenie duše od ducha a kĺbov od špiku a roz­sudzuje túžby a úmys­ly srd­ca. 13 A nieto tvora, čo by bol preň ne­viditeľný. Všet­ko je ob­nažené a od­kryté pred očami toho, ktorému sa budeme zod­povedať. Ježiš — pravý veľkňaz14 Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vy­znania. 15 Veď ne­máme veľkňaza, ktorý by ne­mohol spolu­cítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všet­kom skúšaný, ale nedopus­til sa hriechu. 16 Pri­stúp­me teda s dôverou k trónu milos­ti, aby sme do­siah­li milo­sr­den­stvo a našli milosť a po­moc v pravý čas.

EkumenickýŽidom4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček