EkumenickýÁmos2

Ámos

Hriech a trest Moábu1 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Moábu, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo na váp­no spálili kos­ti edóm­skeho kráľa. 2 Zošlem oheň na Moáb a po­hl­tí pev­nos­ti Kerijótu a zo­mrie Moáb v hluku za bojového po­kriku, za zvuku poľnice. 3 Vy­tnem vlád­cu z jeho stredu a všet­ky jeho kniežatá po­bijem s ním spolu — hovorí Hos­podin. Hriech a trest Júdu4 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Júdu, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo za­vr­h­li Hos­podinov zákon a nezachovávali jeho pri­kázania. Do bludov ich za­vied­li ich mod­ly, za ktorými chodili ich ot­covia. 5 Pre­to zošlem oheň na Júdu a po­hl­tí pev­nos­ti Jeruzalema. Hriech a trest Izraela6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Iz­raela, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo za peniaze predávajú spravod­livého a chudob­ného za pár san­dálov. 7 Dych­tia aj po prachu zeme na hlave bedárov a krivia ces­tu bied­nych. Syn i otec k tomu is­tému dievčaťu chodia, a tak znes­väcujú moje sväté meno. 8 Na rúchach vzatých do zálohy sa váľajú pri každom ol­tári a zhabané víno si popíjajú v dome svoj­ho boha. 9 Pri­tom ja som pred nimi vy­hubil Amorejčanov, ktorí boli vy­sokí sťa céd­re a sil­ní ako duby. Pred­sa som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. 10 Veď ja som vás vy­viedol z Egypta a viedol som vás púšťou štyrid­sať rokov, aby ste sa zmoc­nili krajiny Amorejčanov. 11 A aj prorokov som vzbudil z vašich synov a nazirejov z vašich mláden­cov. Nie je to tak, Iz­raeliti? — hovorí Hos­podin. 12 Vy ste však vínom opájali nazirejov a prorokom ste pri­kazovali: Ne­prorokuj­te! 13 Pre­to, hľa, roz­kolíšem zem pod vami, ako sa kolíše voz na­pl­nený snop­mi. 14 Rých­lemu ne­pomôže útek, sil­ný si ne­pomôže silou, ani hr­dina sa nebude vedieť za­chrániť. 15 Luko­strelec ne­ob­stojí, rých­lonohý sa nezach­ráni, ani jaz­dec si nezach­ráni život. 16 Aj ten, čo je najod­vážnejší medzi hr­dinami, na­hý zuteká v onen deň — hovorí Hos­podin.

EkumenickýÁmos2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček