EkumenickýÁmos4

Ámos

Boží súd nad boháčkami Samárie1 Čuj­te toto slovo, kravy bášan­ské, čo ste na hore Samárie, a čo utláčate bez­bran­ných a násilie páchate na chudob­ných a hovoríte svojim pánom: Dones­te, chceme piť! 2 Pri­sahal Pán, Hos­podin vo svojej svätos­ti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vy­z­dvih­nú na hákoch a vaše po­tom­stvo na rybár­skej udici. 3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina. 4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu a hrešte ešte viac, prinášaj­te ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiat­ky. 5 Páľte z kvasu ďakov­nú obetu a ohlasuj­te na­hlas dob­rovoľné dary, lebo tak to máte radi, Iz­raeliti — znie výrok Pána, Hos­podina. 6 Spôsobím, že nebudete mať nič pod zub po všet­kých vašich mes­tách a nedos­tatok chleba na všet­kých vašich mies­tach, a pred­sa ste sa ne­ob­rátili ku mne — znie výrok Hos­podina. 7 Za­držal som vám aj dážď tri mesiace pred žat­vou. Dával som dážď na jed­no mes­to, nad druhým mes­tom som nedal pršať. Na jed­nu roľu pršalo a roľa, na ktorú ne­pršalo, vy­sch­la. 8 Tac­kali sa dve tri mes­tá do iného mes­ta, aby sa na­pili vody, ale ne­uhasili svoj smäd — znie výrok Hos­podina. 9 Bil som vás sneťou a hr­dzou, vy­sušil som vaše záh­rady a vaše vinice, vaše figov­níky a olivy obžrali kobyl­ky, a pred­sa ste sa ne­ob­rátili ku mne — znie výrok Hos­podina. 10 Po­slal som na vás mor ako na Egypt, porazil som mečom vašich mláden­cov spolu s vašimi koňmi. Nechal som, aby vy­stúpil zápach vášho tábora k vášmu nosu, a pred­sa ste sa ne­ob­rátili ku mne — znie výrok Hos­podina. 11 Vy­vrátil som vás, ako som zničil Sodomu a Gomoru, takže ste boli sťa ohorok, vy­tr­hnutý z ohňa, a pred­sa ste sa ne­ob­rátili ku mne — znie výrok Hos­podina. 12 Tak­to s tebou urobím Iz­rael. Keďže s tebou tak­to urobím, pri­prav sa na stret­nutie so svojím Bohom, Iz­rael! 13 Veď ten, čo utvára vr­chy a tvorí vietor a človeku oznamuje, čo mieni, čo robí ráno tem­notou a kráča po výšinách zeme, sa volá Hos­podin, Boh zá­stupov!

EkumenickýÁmos4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček