EkumenickýÁmos3

Ámos

Vyvolenie je zodpovednosťou1 Čuj­te slovo, ktoré Hos­podin hovorí o vás, Iz­raeliti — o všetkých rodoch, ktoré som vy­viedol z Egypta: 2 Iba vás som po­znal zo všet­kých rodov zeme, pre­to vás po­tres­cem za všet­ky vaše pre­vinenia. 3 Či idú dvaja spolu, ak sa nedohod­li? 4 Či za­reve lev v lese, ak ne­má korisť? Či sa ozve levíča zo svojej skrýše, ak nič nechytilo? 5 Či pad­ne vták do osíd­la na zem, ak niet preň náv­nady? Či sa vy­mrští pas­ca zo zeme, keď nič nechytila? 6 Či za­znie v meste trúba, a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hos­podin nedopus­til? 7 Veru ne­urobí Pán, Hos­podin nič, keby nez­javil svoj zámer svojim služob­níkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Hos­podin hovorí, kto by ne­prorokoval? 9 Roz­hlasuj­te z pevností v Ašdóde a z pevností v Egypte a po­vedz­te: Zhromaždite sa na vr­chy Samárie a všim­nite si v nej veľký zhon i ú­tlak v jej strede. 10 Veď ne­vedia konať správ­ne — znie výrok Hos­podina — bez­právie a ú­tlak hromadia vo svojich pev­nos­tiach. 11 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Ne­priateľ ob­kľúči krajinu, po­zbaví ťa sily a spus­tošené budú tvoje pev­nos­ti. 12 Tak­to hovorí Hos­podin: Ako keď pas­tier za­chráni z tlamy leva iba lýt­ka alebo kus ucha, tak sa za­chránia Iz­raeliti, čo bývajú v Samárii na nád­her­ných po­hov­kách a damas­kých lôžkach. 13 Čuj­te a svedčte v Jákobovom dome — znie výrok Pána, Hos­podina, Boha zá­stupov —, 14 lebo v deň môj­ho navštívenia, keď po­tres­cem pre­vinenia Iz­raela, po­tres­cem i Bétel za jeho ol­táre, zlomené budú rohy ol­tára a pad­nú na zem. 15 Po­tom zrútim zim­ným domom let­ný dom a roz­sypú sa domy zo slonoviny a mnoho domov zmiz­ne — znie výrok Hos­podina.

EkumenickýÁmos3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček