EkumenickýÁmos5

Ámos

Žalospev nad Izraelom1 Čuj­te toto slovo, dom Iz­raela, ktoré pred­nášam proti vám sťa žalo­spev: 2 Pad­la iz­rael­ská pan­na a ne­povs­tane viac, zvalená leží vo svojej krajine, ne­má ju kto zo­dvih­núť. 3 Lebo tak vraví Pán, Hos­podin: Mes­tu, čo vy­tiah­lo s tisícmi, ostane iba sto. A tomu, čo vy­tiah­lo so stomi, zo­stane desať pre dom Iz­raela. 4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin domu Iz­raela: Hľadaj­te mňa a budete žiť! 5 Ne­vyhľadávaj­te Bétel a ne­v­stupuj­te do Gil­gálu ani do Beér-Šeby ne­prechádzaj­te, lebo Gil­gál pôj­de do zajatia a Bétel vy­j­de nav­nivoč. 6 Hľadaj­te Hos­podina a budete žiť! Kiež nezach­váti oheň a ne­strávi dom Jozefa, po­tom by už ni­kto ne­uhasil Bétel. 7 Beda tým, čo na palinu menia právo a spravod­livosť hádžu o zem. 8 Ten, čo tvorí Plejády a Orión, mení tem­notu na ran­ný svit a deň za­temňuje v noc, ktorý volá mor­ské vody a vy­lieva ich na po­vrch zeme, volá sa Hos­podin. 9 Za­blys­núť dá skaze nad sil­ným a spus­tošeniu nad pev­nosťou. 10 Nenávidia toho, čo ich kar­há v bráne a ošk­liví sa im ten, čo hovorí prav­du. 11 Pre­tože šliapete po chudob­nom a dáv­ky beriete od neho v obilí: staviate si síce domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať, a hoci ste si na­sadili krás­ne vinice, nebudete piť ich víno. 12 Viem totiž, že vašich pre­vinení je mnoho a ťažké sú vaše hriechy: utláčate spravod­livého, vy­beráte výkup­né a pri súde od­str­kujete bied­nych. 13 Pre­to roz­um­ný v taký čas mlčí, lebo je to zlý čas. 14 Hľadaj­te dob­ro, a nie zlo, aby ste žili, a vtedy Hos­podin, Boh zá­stupov, bude s vami, tak ako hovoríte. 15 Nenáviďte zlo a miluj­te dob­ro a ob­nov­te právo na súde. Azda sa zmiluje Hos­podin, Boh zá­stupov nad zvyškom Jozefa. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov, Pán: Na všet­kých námes­tiach za­znie nárek a po všet­kých uliciach budú volať: Beda, beda! Po­zvú roľníkov k smútku a k náreku speváka žalo­spevu. 17 Aj vo všet­kých viniciach za­znie nárek, lebo prej­dem upro­stred teba — hovorí Hos­podin. 18 Beda tým, čo si žiadajú deň Hos­podina! Načože je vám deň Hos­podina? Je tmou a nie svet­lom! 19 Ako keby nie­kto utekal pred levom a na med­veďa by narazil alebo prišiel by domov, oprel sa rukou o stenu a had by ho uštipol. 20 Či nie je tmou deň Hos­podina a nie svet­lom? Je mrákavou a ne­má les­ku! 21 Nenávidím, za­vr­hujem vaše sviat­ky a ne­môžem cítiť vaše sláv­nos­ti. 22 Keď mi totiž prinášate spaľované obety, vaše dary ne­obľubujem a vaše vy­kŕmené obety ani ne­okúsim. 23 Od­stráň odo mňa hluk tvojich pies­ní, brn­kanie tvojich hárf nech­cem počúvať. 24 Ale nech prúdi ako voda právo a spravod­livosť ako ne­vysychajúci po­tok! 25 Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po štyrid­sať rokov, dom Iz­raela? 26 No ponesiete Sik­kúta, vášho kráľa, a Kij­júna, vaše mod­ly a hviez­du svojich bohov, ktorých ste si urobili. 27 Po­tom vás od­vediem do zajatia za Damask, hovorí Hos­podin, ktorý sa volá Boh zá­stupov.

EkumenickýÁmos5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček