EkumenickýÁmos9

Ámos

Videnie zničenia chrámu a Judska1 Videl som Pána stáť pri ol­tári a riekol: Udri na hlavicu, že sa prahy za­trasú! Zrúť ich všet­kým na hlavy a tých, čo zo­stanú, ja po­bijem mečom; ani jeden z nich ne­unik­ne, nezach­ráni sa ani jeden. 2 Keby prenik­li do pod­svetia, aj od­tiaľ ich moja ruka vez­me; a keby vy­stúpili aj na nebesá, aj od­tiaľ ich zvrh­nem. 3 Keby sa skryli na vr­chole Kar­mela, aj tam ich vy­hľadám a po­beriem ich. Aj keby sa na dno mora skryli pred mojím zrakom, aj tam pri­kážem hadovi, aby ich uštipol. 4 Aj keby šli do zajatia pred svojimi ne­priateľmi, aj tam pri­kážem meču, aby ich po­bil. Upriem na nich svoj zrak na ich skazu a nie na ich dob­ro. 5 Pán, Hos­podin zá­stupov, dotýka sa zeme a tá sa rozp­lýva, a trúch­lia všet­ci jej obyvatelia; zdvih­ne sa celá zem ako Níl a kles­ne ako veľtok Egyp­ta. 6 Ten, kto na nebesiach stavia svoje siene a zá­klady svojej klen­be položil na zem, ten, kto pri­voláva mor­ské vody a vy­lieva ich na po­vrch zeme, sa volá Hos­podin! 7 Či nie ste pre mňa, vy, Iz­raeliti, toľko ako Kúšij­ci? — znie výrok Hos­podina. Ne­vyviedol som Iz­rael z Egypta, Filištín­cov z Kaftóru a Aramejčanov z Kíru? 8 Hľa, oči Pána, Hos­podina, sú upreté na hriešne kráľov­stvo; vy­hladím ho z povrchu zeme. No ne­zničím ú­pl­ne dom Jákoba — znie výrok Hos­podina —, 9 lebo hľa, vy­dám roz­kaz a za­trasiem domom Iz­raela medzi všet­kými národ­mi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok ne­prepad­ne na zem. 10 Pod mečom zo­mrú všet­ci hriešnici môj­ho ľudu, ktorí hovoria: Ne­prib­líži sa, nezasiah­ne nás po­hroma. Prísľub obnovy11 V ten deň po­stavím roz­pad­nutý stan Dávida, za­celím jeho trh­liny a po­stavím jeho ru­iny. Vy­budujem ho ako za dáv­nych čias, 12 aby zau­jali zvyšok Edómu a všet­kých národov, nad ktorými znie moje meno — znie výrok Hos­podina, ktorý to vy­koná. 13 Hľa, pri­chádzajú dni — znie výrok Hos­podina —, keď oráč do­honí žen­ca a lisovač hroz­na roz­sievača; vr­chy budú vlh­núť muštom a všet­ky kop­ce roz­tekať sa. 14 Po­tom zmením údel môj­ho ľudu, Iz­raela: vy­stavajú spus­tošené mes­tá a budú v nich bývať, vy­sadia vinice a budú piť ich víno, narobia si záh­rad a budú jesť ich ovocie. 15 Za­sadím ich do ich pôdy a nebudú už vy­tr­hnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví Hos­podin, tvoj Boh.

EkumenickýÁmos9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček