EkumenickýÁmos6

Ámos

Proti hýrivosti popredných Izraela1 Beda bez­starost­ným zo Si­ona a tým, čo sa bez­pečne cítia na vr­chu Samárie, pop­red­ným pr­vého z národov, ku ktorým pri­chádza dom Iz­raela, aby sa poradil. 2 Prej­dite do Kal­ne a po­zeraj­te; choďte od­tiaľ do veľkého Chamátu a zíďte do Gátu Filištín­cov. Či ste na tom lepšie od tých­to kráľovs­tiev, alebo či je väčšie ich územie ako vaše? 3 Za ďaleký po­kladáte deň po­hromy a pri­bližujete si žez­lo násilia. 4 Beda tým, čo vy­lihujú na lôžkach zo slonoviny a vy­vaľujú sa na svojich po­hov­kách, jedia jahňatá zo stáda a teľce zo staj­ní. 5 Výs­kajú pri zvuku har­fy, vy­mýšľajú si hudob­né nás­troje ako Dávid. 6 Z obetných čiaš popíjajú víno a naj­lepším olejom sa na­tierajú, ale ne­smútia nad tros­kami Jozefa. 7 Pre­to teraz pôj­du do zajatia na čele zajat­cov a pre­stane plesanie tých, čo sa bavia. 8 Pri­sahal Pán, Hos­podin na seba — znie výrok Hos­podina, Boha zá­stupov: Ošk­liví sa mi pýcha Jákoba, nenávidím jeho pev­nos­ti. Vy­dám na­pos­pas mes­to i čo je v ňom. 9 Po­tom sa stane, že ak zo­stane desať mužov v jednom dome, aj tí zo­mrú. 10 Keď ho zdvih­ne jeho príbuz­ný a jeho spaľovač, aby vy­niesol jeho kos­ti z domu, po­vie tomu, čo je v zadnej čas­ti domu: Je tam ešte nie­kto s tebou? Ten od­povie: Nie! Po­tom po­vie: Ticho! Lebo ne­slobod­no spomínať meno Hos­podina. 11 Lebo hľa, Hos­podin pri­kazuje a roz­bije veľký dom na roz­valiny a malý dom na tros­ky. 12 Či bežia kone po bralách a či orú more vol­mi? No vy ste pre­menili právo na blen a ovocie spravod­livos­ti na palinu. 13 Vy, čo sa tešíte z Lódabaru, a vravíte: či sme nedobyli Kar­najim vlast­nou silou? 14 Ale hľaď, vzbudím proti vám národ, dom Iz­raela, — znie výrok Hos­podina, Boha zá­stupov — a budú vás utláčať od vstupu do Chamátu až po po­tok Arába.

EkumenickýÁmos6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček