EkumenickýÁmos8

Ámos

Videnie koša s ovocím1 Toto mi ukázal Pán, Hos­podin: Hľa, kôš zrelého ovocia. 2 Po­vedal: Čo vidíš, Amos? Od­povedal som: Kôš zrelého ovocia. Vtedy mi po­vedal Hos­podin: Prišiel koniec na môj iz­rael­ský ľud, už mu viac ne­od­pus­tím. 3 V onen deň budú znieť chrámové spevy ako kvílenie — znie výrok Pána, Hos­podina — na každom mies­te bude mnoho mŕt­vol, ktoré ticho po­hodia. 4 Čuj­te toto, vy, ktorí gniavite bedárov a nivočíte chudob­ných krajiny, 5 vraviac: Kedy prej­de nov­mesiac, aby sme moh­li predávať obilie, a sobota, aby sme ot­vorili obil­nice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i pod­vádzali falošnou váhou, 6 aby sme za peniaze kupovali núdz­nych a bedárov za pár san­dálov, aby sme plevy predávali ako zrno? 7 Hos­podin pri­sahal na Jákobovu pýchu: Ani na jeden z vašich činov nezabud­nem! 8 Či sa ne­musí pre­to i zem za­chvieť a smútiť každý jej obyvateľ, zdvih­núť sa celá ako Níl a zmietať sa i kles­núť ako veľtok Egyp­ta? 9 V ten deň sa stane — znie výrok Pána, Hos­podina — že dám za­pad­núť sln­ku na polud­nie a za­halím tem­notou zem za jas­ného dňa. 10 Na smútok pre­mením vaše sláv­nos­ti a na žalo­spevy všet­ky vaše pies­ne; vrecovinou po­kryjem všet­ky bed­rá a každú hlavu plešinou; a urobím to ako smútok za jedináčkom a koniec toho ako tr­p­ký deň. 11 Hľa, pri­chádzajú dni, — znie výrok Pána, Hos­podina — keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Hos­podinových slov. 12 Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať a hľadať slovo Hos­podina, ale ho nenáj­du. 13 V ten deň omd­lejú od smädu krás­ne pan­ny i mláden­ci. 14 Tí, čo pri­sahajú na mod­ly Samárie a vravia: Akože žije tvoje božs­tvo, Dán, akože žije tvoja ces­ta, Beér-Šeba! Pad­nú a ne­povs­tanú viac.

EkumenickýÁmos8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček