EkumenickýÁmos7

Ámos

Videnie kobyliek1 Toto mi ukázal Pán, Hos­podin: Tvoril kobyl­ky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľov­skej kos­be. 2 Keď mali zožrať všet­ku zeleň krajiny, po­vedal som: Pane, Hos­podin, od­pusť! Ako ob­stojí Jákob, veď je pri­malý? 3 Hos­podin sa zľutoval v tej veci. Ne­stane sa! , riekol Hos­podin. 4 Toto mi ukázal Pán, Hos­podin: Hľa, Pán, Hos­podin vy­hlásil súd ohňom a ten po­hl­til veľkú priepasť a po­hl­til i diel zeme. 5 Vtedy som po­vedal: Pane, Hos­podin, pre­staň, prosím! Ako ob­stojí Jákob, veď je pri­malý? 6 Hos­podin sa zľutoval: Ani to sa ne­stane, riekol Pán, Hos­podin. 7 Toto mi ukázal: Hľa, Pán stál pri múre po­stavenom podľa olov­nice a v ruke mal olov­nicu. 8 Po­tom mi po­vedal Hos­podin: Čo vidíš, Amos? Od­povedal som: Olov­nicu. Pán po­vedal: Hľa, kladiem olov­nicu do stredu môj­ho iz­rael­ského ľudu. Už mu viac ne­od­pus­tím. 9 Spust­nú výšiny Izáka, iz­rael­ské svätyne budú zrúcané a proti Járobeámov­mu domu po­stavím sa s mečom. 10 Vtedy bétel­ský kňaz Amac­ja po­slal iz­rael­skému kráľovi Járobeámovi od­kaz: Amos zo­snoval proti tebe sprisahanie upro­stred domu Iz­raela. Krajina ne­môže zniesť všet­ky jeho reči. 11 Amos totiž hovorí: Járobeám za­hynie mečom a Iz­rael určite pôj­de zo svojej krajiny do zajatia. 12 Po­tom po­vedal Amac­ja Amosovi: Jas­novidec, choď, uteč do Jud­ska, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13 V Bételi však už viac ne­prorokuj, lebo je to kráľova svätyňa a kráľov­ský chrám. 14 Nato od­povedal Amos Amac­jovi: Ja nie som prorok ani proroc­ký učeník, ale pas­tier a pes­tovateľ fíg. 15 Hos­podin ma však vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môj­mu iz­rael­skému ľudu. 16 Teraz však počuj slovo Hos­podina: Ty vravíš: Ne­prorokuj proti Iz­raelu a ne­vešti proti domu Izáka! 17 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Tvoja žena sa stane v meste ne­vies­t­kou, tvoji synovia i tvoje dcéry pad­nú mečom a tvoje pole roz­delia meračs­kou šnúrou; ty sám zo­mrieš na nečis­tej pôde a Iz­rael zo svojej zeme pôj­de do zajatia.

EkumenickýÁmos7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček