Bible21Ozeáš12

Ozeáš

Navrať se ke svému Bohu1 Efraim mě za­hrnuje lžía dům Iz­rae­le lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje – Svaté­mu, který věrný je. 2 Větrem se kr­mí Efraim, honí se za větrem východním, celý den roz­množuje lež a násilí. S Asýri­í smlou­vu sjednává, a při­tom nosí olej do Egyp­ta. 3 Hos­po­din má žalo­bu pro­ti Ju­dovi; Jáko­ba po­trestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! 4 Už v lůně chytal svého bra­t­ra za paty, jako muž po­tom s Bo­hem zápa­sil. 5 Zápa­sil s an­dělem a zvítězil; s pláčem u něj teh­dy o mi­lost žadonil. Našel jej v Bet-elua tam s ním pro­mlu­vil – 6 Hos­po­din je Bůh zástupů, má jméno Hos­po­din! 7 Navrať se pro­to ke své­mu Bohu, pečuj o právo a o láskua své­mu Bohu stále důvěřuj. 8 Kramář má v ruce falešná závaží, miluje pod­vo­dy. 9 Efraim říká: „Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám to­lik vy­děláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!“ 10 Já jsem Hos­po­din, tvůj Bůh, už od vy­ji­tí z Egypta; pošlu tě byd­let zpátky do stanůja­ko za dnů, kdy svá­tek slavíváš! 11 Já mluvím skrze proroky, já sám jim dávám mno­há vi­děnía skrze tyto pro­rokyvás va­ru­ji. 12 Gi­leád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obě­tují býky? Z je­jich ol­tářů bu­dou kupy ka­meníu po­lích zo­raných! 13 Jákob ute­kl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastu­chu. 14 Skrze pro­roka Hos­po­din vy­ve­dl Iz­rael z Egyptaa skrze pro­roka o něj pečoval. 15 Efraim však svého Pá­na hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí!

Bible21Ozeáš12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček