Bible21Ozeáš1

Ozeáš

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Ozeáš, syn Beéri­ho, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše a za vlá­dy iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova. Děti ze smilstva2 Zde za­číná Hos­po­di­nova řeč skrze Ozeáše. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „Jdi, vez­mi si ženu od­danou smil­stvu a bu­deš s ní mít dě­ti ze smil­stva. Tato země to­tiž opusti­la Hos­po­di­na jako smilná nevěstka.“ 3 A tak šel a oženil se s Go­me­rou, dce­rou Di­blai­movou. Ta pak poča­la a po­ro­di­la mu sy­na. 4 Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej mu jméno Jiz­re­el, Boží set­ba. Už brzy to­tiž po­trestám Je­huův dům za jiz­re­el­ské vraždění a skon­cu­ji s iz­rael­ským králov­stvím. 5 Toho dne zlo­mím luk Iz­rae­le v údo­lí Jizreel.“ 6 Go­mer pak poča­la znovu a po­ro­di­la dce­ru. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej jí jméno Lo-ru­cha­ma, Ne­mi­lovaná. Už se to­tiž nad do­mem Iz­rae­le ne­smi­lu­ji; víckrát už jim ne­odpustím. 7 Nad do­mem Judy se ale smi­lu­ji a za­chráním je – niko­li ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezd­ce, ale skrze Hos­po­di­na, je­jich Boha.“ 8 Jakmi­le Go­mer odko­ji­la Lo-ru­cha­mu, znovu poča­la a po­ro­di­la sy­na. 9 Hos­po­din ře­kl: „­Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste to­tiž můj lid a já nejsem váš Bůh.“

Bible21Ozeáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček