Bible21Ozeáš13

Ozeáš

Kdo ti pomůže1 Efrai­mova slova bázeň budila, v Iz­rae­li býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se za­hu­bil. 2 A nyní hřeší dál a dál; odlévají si so­chy ze stříbra, modly, které si sami vy­mys­le­li – všech­ny je ře­me­s­lník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat má…­Li­dé líbají te­la­ta! 3 A pro­to bu­dou jako ranní mlha, jak ro­sa, jež zrá­na vyprchá, jak z mla­tu vichrem unášená pleva, jako dým z ko­mí­na. 4 Já jsem Hos­po­din, tvůj Bůh, už od vy­ji­tí z Egypta; Boha kro­mě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spa­si­tel než já! 5 Na pouš­ti jsem tě opatroval, v ze­mi, jež byla su­chopár. 6 Na­kr­mi­li se dosyta, nasytili se a je­jich srd­ce zpyšněla; zapomněli na mě dočis­ta. 7 Pro­to jim budu lvem, jako le­opard budu číhat na cestě; 8 na­padnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hru­di srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! 9 Iz­rae­li, zničil ses! Kdo ti po­může? 10 Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vlád­ci, o ni­chž jsi pověděl: „Dej mi krále a velmože!“ 11 Rozhněván jsem ti krále dala rozzuřen ho odnímám! 12 Efrai­mův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. 13 Po­rodní křeče sevřou jej, on je však dítě ne­moudré – jakmi­le při­jde jeho čas, opustit lůno se ne­chys­tá. 14 Vy­platím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhou­ba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, 15 i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hos­po­dinův se zvedá nad pouští, aby vy­sušil jeho potoky, jeho pra­me­ny aby vyprahly;vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví.

Bible21Ozeáš13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček