Bible21Ozeáš4

Ozeáš

Hospodinova žaloba1 Slyš­te slovo Hos­po­di­novo, synové Izraele, Hospodin má žalo­bu na obyva­te­le země: V této zemi není věrnost ani lás­kaa nikdo ne­zná Bo­ha. 2 Jen samé klet­by, lži a vraždění, zlodějství a cizo­ložení – roz­máhá se to víc a víc, jedno krvepro­li­tí za druhým! 3 To pro­to země uvadáa každý její obyva­tel je vyčerpán;polní zvěř i ptáci na ne­bi­hynou spo­lečně s mořský­mi ryba­mi. 4 Ať si však nikdo nestěžuje, nikdo ať niko­ho ne­obviňuje – vž­dyť jsi to, knězi, právě ty, na koho tu teď žalu­ji. 5 Po­tácíš se ve dne jako za no­cia s te­bou se po­tácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid 6 a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmí­tl poznání, i já tě odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha ne­dbal jsi, ani já ne­bu­du dbát na tvé po­tomky. 7 Jak se roz­máha­li víc a víc, tím více pro­ti mně hřešili; svou Slávu na­hra­di­li mrzkostí. 8 Živí se oběť­mi mého lidu za hřích, dychtivě baží po je­jich špatnosti. 9 Kněz pro­to do­padne tak jako lid – bu­du je tre­stat za je­jich způsoby, za je­jich skutky jim odplatím! 10 Bu­dou jíst, ale nena­sytí se, budou smilnit, ale ne­roz­množí se, protože opusti­li Hos­po­di­naa pusti­li se 11 do smilstva. Kvůli vínu, kvů­li burčákupřiš­li o ro­zum! 12 Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď; dali se ob­lou­dit du­chem smilstva, smilně opusti­li svého Bo­ha. 13 Obě­tují na hor­ských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem, pod du­bem, topo­lem, pod mo­hutným stromem, v je­jichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dce­ry smilnía vaše sna­chy cizo­loží, 14 ne­bu­du tre­stat vaše smilné dce­ryani ty vaše cizo­ložné sna­chy – vž­dyť jsou to muži, kdo chodí za ne­věstka­mia ko­nají obě­ti s tě­mi kněžkami. Špatně do­padne ten tupý lid! 15 Jest­liže, Iz­rae­li, smilníš ty, ať aspoň Juda nehřeší! Proto ne­choď­te do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu, zdržte se přísahy: „Jakože ži­je Hospodin!“ 16 Iz­rael se umíněně vzpírája­ko umíněná kráva. Jak ho má Hos­po­din teď ne­chat pástsvo­bodně jako beránka? 17 Efraim se spřáhl s mod­la­mi – nech ho být! 18 Když už je pi­tí vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou, chovají v lás­ce zkaženost. 19 Vítr je svý­mi křídly zachvátí, budou se stydět za své obě­ti!

Bible21Ozeáš4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček