Bible21Ozeáš10

Ozeáš

Samaří zanikne1 Iz­rael býval bujná réva, která své hroz­ny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdo­bil slou­py po­svátné. 2 Je­jich srd­ce je úlisné, teď už je ale stih­ne trest: Hospodin zboří je­jich oltáře, jejich po­svátné slou­py roz­tlu­če! 3 „Nemá­me krále,“ řeknou tehdy, „neboť jsme Hos­po­di­na nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?“ 4 Vedou své řeči, uzavírají smlou­vy lživý­mi sli­bya je­jich spo­ry bují jako pe­lyněk­na poli zo­raném. 5 Strachovat se bu­dou sa­mařští obyva­te­léo to bet-aven­ské veletele. Jeho lid nad ním bude lkát, jeho kněží bu­dou naříkat, že je ta jeho sláva opusti­la. 6 I samo tele odne­sou do Asýri­e­ja­ko dar pro je­jich velkokrále. Efraim teh­dy bude zahanben, vlastní plá­ny zkla­mou Iz­rael! 7 Za­nikne Sa­maří i jeho král­tak jako pě­na na vodách. 8 Zniče­na bu­dou aven­ská návrší – ten iz­rael­ský hřích – a na je­jich ol­tářích vzros­te trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: „Skryj­te nás,“ a pahorkům: „Padně­te na nás!“ 9 Hřešíš, Iz­rae­li, už od gi­bej­ských dní, tam jsi se teh­dy zastavil. Copak je ne­po­sti­hl teh­dy v Gi­be­ji­boj pro­ti pa­cha­te­lům bez­práví? 10 Po­trestám je, kdy budu chtít: Národy se spo­jí pro­ti nim, aby je spoutaly za je­jich dvo­jí hřích. 11 Efraim býval po­volná jalovička, která obi­lí ráda mlátila. Teď ale její krásnou ší­ji za­přáhnua Efrai­ma poženu: Juda bude ora­ta Jákob vláčet. 12 Sprave­dlnost sej­te a lás­ku sklízejte; zorejte la­dem ležící zem! Čas hledat Hos­po­di­na je pře­ce zde, ať při­jde a sprave­dlností vás za­li­je. 13 Vy jste však pěstova­li pod­los­ta sklíze­li jste zlo, živili jste se přetvářkou! Protožes spo­léhal na vlastní cestua na množství svých hr­dinů, 14 vy­pukne pro­ti tvé­mu lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šal­man v boji zbořil Bet-arbel, když matky s dět­mi ubíjel, 15 právě tak v Bet-elu do­padnete – vaše zloči­ny jsou tak zlé! Za svítání, než za­čne den, král Iz­rae­le bude za­hu­ben.

Bible21Ozeáš10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček