Bible21Ozeáš3

Ozeáš

Zůstaneš se mnou1 Hos­po­din mi ře­kl: „Jdi a znovu mi­luj svou ženu, která má mi­len­ce a je ti ne­věrná. Právě tak Hos­po­din mi­lu­je syny Iz­rae­le, kteří se ob­racejí k cizím bo­hům a mi­lu­jí po­svátné ro­zin­kové koláče.“ 2 Za­pla­til jsem tedy za ni patnáct še­ke­lů stříb­ra a půl­druhého cho­me­ru ječ­mene. 3 Po­tom jsem jí ře­kl: „Zůstaneš se mnou na­dlouho; ne­bu­deš smilnit ani spát s mužem a ani já s tebou.“ 4 Synové Iz­rae­le to­tiž zůstanou na­dlouho bez krále a vůd­ce, bez obě­ti a po­svátného slou­pu, bez efo­du a bůžků. 5 Po­tom synové Iz­rae­le znovu za­čnou hledat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, i svého krále Davi­da; v po­sledních ča­sech se s bázní ob­rátí k Hos­po­di­nu a k jeho dob­ro­tě.

Bible21Ozeáš3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček