Bible21Ozeáš8

Ozeáš

Zaseli vítr, sklidí vichřici1 Polnici na rty! Na dům Hos­po­dinův letí orli! Smlouvu se mnou to­tiž zrušili, mému Záko­nu se vze­pře­li. 2 Ano, volají: „Bože náš, Iz­rael tě zná!“ 3 Iz­rael ale dob­ro opustil, a tak jej bude stíhat pro­tivník. 4 Do­sazují si krále, ale beze mě; bez mého vědo­mí si vo­lí velmože; vyrábějí si mod­ly stříbrné a zlaté k vlastní záhu­bě. 5 Za­vrh­ni to své te­le, Samaří! Vzplanul jsem hněvem pro­ti nim. Jak dlouho ještě bu­dou bez­trestní? 6 To tele z Iz­rae­le pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třís­kyto tele v Sa­maří! 7 Pro­tože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úro­dy, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci. 8 Iz­rael bude po­hl­cen – ­me­zi po­ha­ny teď zůstane­ja­ko ne­po­třebný odpa­dek. 9 Cho­di­li to­tiž do Asýri­e­ja­ko divoký osamělý osel – Efraim ku­po­val si mi­len­ce! 10 Pro­dáva­li se mezi pohany, já je teď ale shromáždím, aby už brzy cí­tit za­ča­li­bře­meno krále nad vel­moži. 11 Efraim má to­lik ol­tářů k obě­ti za hřích – z těch se mu ale staly ol­táře k hřešení! 12 Ve svém Zákoně jsem jim toho na­psal to­lik – ­jim je to ale cizí, jako by ne­ro­zumě­li! 13 Když mi přinášejí své oběti, obětují ma­so, aby se naje­dli – Hos­po­di­nu se to nelíbí! Teď si připo­mene je­jich pro­viněnía je­jich hří­chy potrestá: Půjdou zpátky do Egyp­ta! 14 Iz­rael za­po­mněl na svého Tvůrce a na­stavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. Já ale sešlu na je­jich měs­ta oheň – ­ten jim ty tvrze sežeh­ne!

Bible21Ozeáš8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček