Bible21Ozeáš6

Ozeáš

Láska, ne oběti1 „Po­jď­me se vrá­tit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. 2 Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním moh­li žít, 3 abychom Hos­po­di­na zna­lia znát ho chtě­li stále víc. On se ob­jeví tak jis­tě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží.“ 4 Co mám s te­bou, Efrai­me, dělat? Co s te­bou, Ju­do, udělat? Vaše lás­ka je jako ranní mlha, jak ro­sa, jež zrá­na vy­prchá! 5 Pro­to jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svý­mi výroky, aby mé úsudky jak svět­lo záři­ly. 6 Chci to­tiž lás­ku, niko­li oběti, poznání Boha spíš než zápaly. 7 Oni však jako Adam smlou­vu zrušili, ach, jak mi byli ne­věrní! 8 Gi­leád je město li­dí zločinných, plné krvavých šlépějí. 9 Jako lou­pežníci číhající na lidi, takto se tlu­py kněží spolčují, aby na cestě do Še­che­mu vraždili, aby pro­vo­zova­li zvrh­losti! 10 V do­mě Iz­rae­levi­dím hroz­nou věc: Efraim se tam za­bývá smilstvem, poskvrňuje se Iz­rael. Utekli ode mě11 Ale i te­be, Ju­do, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu ob­rátím,

Bible21Ozeáš6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček