Bible21Ozeáš9

Ozeáš

Přišly dny zúčtování1 Ne­ra­duj se, Izraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opusti­la za­mi­loval sis mzdu ne­věstkyvšu­de tam, kde se mlátí obi­lí. 2 Mlat ani lis je však neuživí, úroda ví­na při­ne­se zklamání. 3 Ne­zůstanou už v Hos­po­di­nově zemi – zpátky do Egyp­ta půjde Efraim, v Asýrii bu­dou jíst nečis­té pokr­my! 4 Ne­bu­dou už Hos­po­di­nu přinášet úlitby, nepotěší ho svý­mi oběťmi. Jejich obě­ti bu­dou jako chléb truchlících – všich­ni, kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do Hos­po­di­nova domu však ne­pa­tří. 5 Co si počnete v den sváteční, v den Hos­po­di­novy slavnosti? 6 I kdy­by zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim po­hřeb vystrojí. Jejich stříbrné pokla­dy si vez­me trní, v je­jich příbyt­cích bude bod­láčí. 7 Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: „Prorok je blázen! ‚Muž du­cha‘ zešílel!“ To pro­to, že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávist. 8 Pro­rok je Efrai­movi strážným­spo­lečně s Bo­hem svým, na všech cestách mu ale na­straži­li pasti, v do­mě jeho Boha je nenávist. 9 Hlu­boko to­nou ve své zvrácenosti­tak jako teh­dy v Gibeji; Bůh si však vzpo­mene na je­jich vi­nya ztrestá je­jich hřích. 10 Když jsem nale­zl Izrael, byli jako hroz­ny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fí­kovníku první ovoce. Potom však ode­š­li za Baal-pe­o­re­ma za­svě­ti­li se té obludě. Stali se stejně ohavný­mi­ja­ko ten je­jich mi­láček! 11 Efrai­mova sláva jako pták uletí – žádné po­ro­dy, těho­ten­ství ani početí! 12 A i kdy­by dě­ti odchovali, o každé z nich je připravím. Ach, běda jim, až se od nich od­vrátím! 13 Vídal jsem Efrai­ma jako Týr – za­sazený byl mezi loukami, teď však Efraim od­vádísvé dě­ti k vrahovi. 14 Dej jim, Hos­po­di­ne – co jim dáš? Dej jim lůno ne­plodné a prsy bez mléka! 15 V Gilgalu za­čaly všech­ny je­jich zloči­ny – tam jsem k nim teh­dy po­jal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je mi­lovat nikdy víc – je­jich vůd­cové jsou vzbouřen­ci! 16 Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdy­by ale dě­ti zplodili, ty je­jich drahoušky po­bi­ji. 17 Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi po­ha­ny.

Bible21Ozeáš9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček