Bible21Ozeáš14

Ozeáš

1 Sa­maří bude ztrestáno, že se pro­ti své­mu Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich ma­ličké utlučou, jejich těhotné roz­pářou! Uzdravím jejich odvrácení2 Vrať se, Iz­rae­li, k Hos­po­di­nu, své­mu Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. 3 Vrať­te se k Hos­po­di­nua vez­mě­te s se­bou slova modlitby: „Odpusť nám všech­nu naši vi­nua las­kavě nás přijmi, ať ti při­ne­se­me jako býčkyovo­ce svých rtů. 4 Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už na­zývat bo­hy­s­vé vlastní výtvory;u tebe pře­ce smi­lovánína­jdou i sirotci!“ 5 Uz­dravím je­jich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich od­vrátí. 6 Stanu se Iz­rae­li rosoua roz­kvete jako lilie. Zapustí koře­ny jako cedr v Li­bano­nu, 7 jeho ko­ru­na se rozroste. Bude nád­herný jako oliva, jeho vůně bude ced­rová. 8 V jeho stínu se li­dé znovu za­byd­lía vy­raší jako obilí. Jak vinná réva roz­kvetoua zís­kají si slávu, jako má víno z Li­bano­nu. 9 Co je mi, Efrai­me, do model? Já tě vy­s­lýchám, peču­ji o tebe. Jsem stále ze­leným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. 10 Kdo je moud­rý, ať tomu porozumí, kdo je ro­zumný, ať pochopí, že jsou po­ctivé Hos­po­di­novy cestya sprave­dliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají.

Bible21Ozeáš14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček