Bible21Ozeáš5

Ozeáš

Efraim bude rozdrcen1 Kněží, teď slyš­te toto, lide Iz­rae­le, dávej pozor, královský do­me, na­kloň ucho! Tento soud je ve­den pro­ti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tá­bor jste byli nástraha, 2 v Ši­ti­mu já­ma hloubená. Já je však všech­ny po­trestám, 3 já pře­ce Efrai­ma zná­ma Iz­rael se mi neschová! Teď ses, Efrai­me, ke smil­stvu ob­rá­ti­la Iz­rael se po­sk­vrnil. 4 Svých skutků se nevzdají, aby se ke své­mu Bohu vrátili; duch smil­stva je to­tiž v nich, Hospodina už ne­znají. 5 Pý­cha Iz­rae­le svědčí pro­ti nim; Izrael, Efraim, se v hří­chu po­tácía Juda se po­tácí spo­lu s ním. 6 Se svý­mi ov­ce­mi a krava­mise za Hos­po­di­nem vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel dale­ko. 7 Hos­po­di­nu byli nevěrní, někomu cizí­mu dě­ti zplodili; teď je to je­jich novo­luní po­hl­tíi s je­jich po­zemky. 8 V Gi­be­ji na roh zatrubte, v Rámě ať za­zní polnice, na po­plach v Bet-avenu zakřičte: „Benjamíne, jdou na tebe!“ 9 Efraim bude zpustošenv ten soudný den. Pro všech­ny kme­ny Iz­rae­le­o­zna­mu­ji, co jis­té je. 10 Vůd­cové Judy jsou jako ti, kdo po­su­nují mezníky;svou prch­livostí je za­plavímja­ko po­vodní. 11 Efraim bude poroben, soudem rozdrcen, neboť si usmys­lel jít za Ne­smys­lem. 12 Pro Efrai­ma jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! 13 Když Efraim po­znal, jak je nemocný, a Juda uvi­děl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však ne­bu­de moci uzdravit, nemůže vy­léčit vaše zranění! 14 Já to­tiž budu pro Efrai­ma lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. Já sám roz­sápu je na kusy, odvleču pryč a ne­bu­de jim po­mo­ci. 15 Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim je­jich vina ne­do­jde a ne­začnou znovu hledat mě. Tehdy pak ve svých úzkos­techmě bu­dou hledat hor­livě.

Bible21Ozeáš5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček