Bible21Marek16

Marek

Není tu, vstal!1 Když skonči­la so­bo­ta, Ma­rie Magdalé­na, Ma­rie Ja­ku­bova a Salo­me na­kou­pi­ly vonné masti, aby moh­ly jít a po­mazat Ježíše. 2 Za svítání prvního dne v týdnu, jakmi­le vy­šlo slun­ce, šly k hro­bu. 3 Říkaly si: „Kdo nám od­valí ká­men od vchodu?“ 4 Když ale vzhlédly, spatři­ly, že ká­men je od­valen (přestože byl vel­mi ve­liký). 5 Vešly do hro­bu, a když vpravo uvi­děly sedět mladíka ob­lečeného bílým rou­chem, hroz­ně se vy­le­kaly. 6 On jim však ře­kl: „Ne­le­kej­te se. Hledá­te ukřižovaného Ježíše z Na­za­retu. Vstal, není tu. Podívej­te se, kam ho po­loži­li. 7 Jdě­te a řekně­te jeho učedníkům i Pet­rovi, že vás před­chází do Ga­li­le­je. Tam ho spatří­te, jak vám řekl.“ 8 A tak vy­šly ven a utek­ly od hro­bu stra­chy bez se­be. A niko­mu nic neřek­ly, pro­tože se bály. Do celého světa9 V ne­dě­li ráno, když Ježíš vstal z mrt­vých, ukázal se nejdříve Ma­rii Magdaléně, z níž kdy­si vy­hnal sedm dé­monů. 10 Ta šla a ozná­mi­la to těm, kdo býva­li s ním a nyní truch­li­li a pla­ka­li. 11 Když slyše­li, že ži­je a že ho vi­dě­la, ne­u­věři­li. 12 Po­tom se dvě­ma z nich ukázal jiným způso­bem na cestě, když šli na ven­kov. 13 Šli tedy a ozná­mi­li to ostatním. Ani těm ne­u­věři­li. 14 Na­ko­nec se ukázal je­denácti, když byli spo­lu u sto­lu. Vy­čítal jim je­jich ne­ví­ru a tvrdost srd­ce, pro­tože ne­věři­li těm, kdo ho vi­dě­li vzkříšeného. 15 Po­tom jim ře­kl: „Jdě­te do ce­lého svě­ta a kaž­te evange­li­um vše­mu stvoření. 16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spa­sen, ale kdo ne­u­věří, bude od­sou­zen. 17 Ty, kdo uvěří, bu­dou pro­vázet tato zna­mení: v mém jménu bu­dou vy­mítat dé­mo­ny, bu­dou mlu­vit v nových jazycích, 18 bu­dou brát ha­dy, a kdy­by vy­pi­li něco jedovatého, ni­jak jim to ne­u­blíží; bu­dou vkládat ruce na ne­mo­cné a ti se uzdraví.“ 19 Když k nim Pán Ježíš do­mlu­vil, byl vzat vzhů­ru do nebe a po­sa­dil se po Boží pravici. 20 Oni vy­š­li a káza­li všu­de a Pán jim po­máhal a po­tvrzoval Slovo zna­mení­mi, která je do­pro­váze­la.

Bible21Marek16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček