Bible21Marek2

Marek

Co je snadnější?1 Po něko­lika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se pro­s­lech­lo, že je do­ma, 2 shro­máž­di­lo se ta­kové množství li­dí, že už se ne­veš­li ani ke dveřím. Za­tím­co k nim pro­mlou­val Slovo, 3 přiš­li k ně­mu čtyři muži a nes­li ochrnutého. 4 Kvů­li davu ho ale k ně­mu ne­moh­li přinést, a tak odkry­li stře­chu nad mís­tem, kde byl, pro­boři­li ji a nosítka s tím ochrnutým spusti­li do­lů. 5 Když Ježíš uvi­děl je­jich ví­ru, ře­kl ochrnuté­mu: „Synu, tvé hří­chy jsou odpuštěny.“ 6 Byli tu ale něk­teří ze znal­ců Písma. Sedě­li tam a v srd­cích si říka­li: 7 „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hří­chy než sa­motný Bůh?“ 8 Ježíš v du­chu ihned po­znal, co si pro sebe ří­kají, a ze­ptal se jich: „Jak to přemýšlí­te? 9 Co je sna­dnější? Říci ochrnuté­mu: ‚Tvé hří­chy jsou odpuštěny,‘ ane­bo: ‚Vstaň, vez­mi si lehátko a choď?‘ 10 Ale abys­te vědě­li, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hří­chy" – teh­dy po­věděl ochrnuté­mu – 11 „říkám ti, vstaň, vez­mi si lehátko a jdi domů.“ 12 On hned vstal, pře­de vše­mi vzal své lehátko a ode­šel. Všich­ni byli ohro­meni a oslavova­li Bo­ha: „Nic ta­kového jsme nikdy neviděli!“ Nové víno13 Ježíš šel znovu na břeh je­ze­ra. Vše­chen zástup tam při­cházel k ně­mu a on je vy­učoval. 14 Když cestou uvi­děl Levi­ho, syna Alfe­ova, jak sedí v celnici, ře­kl mu: „Po­jď za mnou.“ A on vstal a šel za ním. 15 Ježíš pak sto­loval v jeho do­mě a spo­lu s Ježíšem a jeho učedníky teh­dy sto­lova­li i mno­zí výběrčí daní a různí hříšníci. Mno­zí ta­koví ho to­tiž následova­li. 16 Když znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové uvi­dě­li, že jí s výběrčí­mi daní a hříšníky, říka­li jeho učedníkům: „Jak to, že jí s výběrčí­mi daní a hříšníky?“ 17 Když to Ježíš us­lyšel, ře­kl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní. Ne­přišel jsem vo­lat sprave­dlivé, ale hříšníky.“ 18 Janovi učedníci a fa­ri­ze­ové mě­li ve zvyku se postit. Něk­teří přiš­li a pta­li se ho: „Pro­č se Janovi učedníci a učedníci fa­ri­zeů po­stí, ale tvo­ji učedníci se nepostí?“ 19 Ježíš jim od­po­věděl: „­Mo­hou se ženi­chovi přá­te­lé postit, dokud je ženich ještě s ni­mi? Dokud mají ženi­cha u se­be, ne­mo­hou se postit. 20 Při­jdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a teh­dy, v ten den, se bu­dou postit. 21 Nikdo ne­přišívá zápla­tu z nové látky na starý plášť. Ji­nak se ta nová výplň od starého utrh­ne a dí­ra bude ještě horší. 22 Nikdo ne­li­je nové víno do starých měchů. Ji­nak víno mě­chy roz­trh­ne, víno se roz­li­je a mě­chy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů.“ Pán soboty23 Jednou v so­bo­tu pro­cházel obi­lím a jeho učedníci za­ča­li cestou tr­hat kla­sy. 24 Fa­ri­ze­ové mu řek­li: „­Podívej se! Jak to, že dělají, co se v so­bo­tu nesmí?“ 25 Od­po­věděl jim: „Copak jste nikdy nečet­li, co udělal David, když měl se svý­mi muži nou­zi a hlad? 26 Jak za ve­lekněze Abi­a­ta­ra vešel do Božího domu a jedl po­svátné chle­by pře­dložení, které ne­smí jíst nikdo kro­mě kněží, a dal i svým mužům?“ 27 Po­tom do­dal: „So­bo­ta byla učině­na pro člověka, ne člověk pro so­bo­tu. 28 Syn člověka je pánem i nad sobotou.“

Bible21Marek2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček