RoháčekEzdráš6,3

Ezdráš 6:3

V pr­vom roku kráľa Cýra roz­kázal kráľ Cýrus: Dom Boží, k­torý bol v Jeruzaleme, nech vy­stavia ten dom na mies­te, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho zá­klad. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šír­ka tak­tiež šesťdesiat lakťov.


Verš v kontexte

2 A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť: 3 V pr­vom roku kráľa Cýra roz­kázal kráľ Cýrus: Dom Boží, k­torý bol v Jeruzaleme, nech vy­stavia ten dom na mies­te, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho zá­klad. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šír­ka tak­tiež šesťdesiat lakťov. 4 Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a ná­klad sa dá z domu kráľov­ho.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 V pr­vom roku kráľa Cýra roz­kázal kráľ Cýrus: Dom Boží, k­torý bol v Jeruzaleme, nech vy­stavia ten dom na mies­te, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho zá­klad. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šír­ka tak­tiež šesťdesiat lakťov.

Evanjelický

3 V pr­vom roku vlády kráľa Kýra kráľ Kýros vy­dal ten­to roz­kaz: Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vy­staví na mies­te, kde obetujú obete; tam nech sa položia jeho zá­klady; jeho výška nech je šesťdesiat lakťov, jeho šír­ka šesťdesiat lakťov.

Ekumenický

3 V prvom roku svoj­ho kraľovania roz­kázal kráľ Kýros vo veci Božieho domu v Jeruzaleme: Nech sa stavia ten­to chrám ako mies­to, na ktoré sa prinášajú obety spoločen­stva a ohňové obety na zá­kladoch, ktoré znesú jeho výšku šesťdesiat lakťov a jeho šír­ku šesťdesiat lakťov.

Bible21

3 Král Kýros v prvním roce své vlá­dy vy­dal nařízení o Božím do­mě v Je­ruzalémě: Ne­chť je ten dům vy­stavěn na místě, kam se přináše­ly obě­ti, a to na původních zákla­dech. Ne­chť je 30 lok­tů vy­soký, 60 lok­tů dlouhý a 20 lok­tů ši­roký.