RoháčekEzdráš6,6

Ezdráš 6:6

A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ.


Verš v kontexte

5 Aj nádoby domu Božieho, zlaté a striebor­né, ktoré vy­niesol Na­buchodonozor z chrámu, k­torý bol v Jeruzaleme, a do­pravil do Babylona, nech na­vrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje mies­to, a složíš to v dome Božom. 6 A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ. 7 Nechaj­te dielo toho domu Božieho na pokoji. Voj­voda Židov a starší Židov nech staväjú ten dom Boží na jeho mies­te.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ.

Evanjelický

6 Teraz teda ty, Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi i správ­covia v Záriečí, vy sa od­tiaľ vzdiaľte.

Ekumenický

6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč!

Bible21

6 Od­po­věď zněla: Tatenajovi, hej­tmanu za­eufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufra­tem: Ne­vměšuj­te se!