RoháčekEzdráš6,5

Ezdráš 6:5

Aj nádoby domu Božieho, zlaté a striebor­né, ktoré vy­niesol Na­buchodonozor z chrámu, k­torý bol v Jeruzaleme, a do­pravil do Babylona, nech na­vrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje mies­to, a složíš to v dome Božom.


Verš v kontexte

4 Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a ná­klad sa dá z domu kráľov­ho. 5 Aj nádoby domu Božieho, zlaté a striebor­né, ktoré vy­niesol Na­buchodonozor z chrámu, k­torý bol v Jeruzaleme, a do­pravil do Babylona, nech na­vrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje mies­to, a složíš to v dome Božom. 6 A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Aj nádoby domu Božieho, zlaté a striebor­né, ktoré vy­niesol Na­buchodonozor z chrámu, k­torý bol v Jeruzaleme, a do­pravil do Babylona, nech na­vrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje mies­to, a složíš to v dome Božom.

Evanjelický

5 Podob­ne zlaté a striebor­né náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkad­necar vzal z jeruzalem­ského chrámu a od­viezol do Babylonu, nech sa vráti, aby sa do­stalo do jeruzalem­ského chrámu na svoje mies­to a bolo uložené v dome Božom.

Ekumenický

5 Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome!

Bible21

5 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do Babylo­nu, bude vráceno. Ne­chť je odne­seno na své místo do chrá­mu v Je­ruzalémě, kde je složí­te v Božím do­mě.