RoháčekEzdráš6,9

Ezdráš 6:9

A čoho bude treba, či jun­cov či baranov či oviec na zápal­né obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo po­vedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek pod­vodu,


Verš v kontexte

8 A odo mňa je daný roz­kaz o tom, čo máte urobiť s tými staršími zo Židov, aby moh­li vystaviť ten dom Boží, totiž aby sa bez od­kladu dával ná­klad z po­kladov kráľových, z dane za riekou, tým mužom, aby im nebolo pre­kazené v tom diele. 9 A čoho bude treba, či jun­cov či baranov či oviec na zápal­né obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo po­vedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek pod­vodu, 10 aby obetovali Bohu nebies príjem­nú vôňu a mod­lili sa za život kráľa a jeho synov.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A čoho bude treba, či jun­cov či baranov či oviec na zápal­né obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo po­vedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek pod­vodu,

Evanjelický

9 Čo im je po­treb­né na spaľované obete nebes­kému Bohu - jun­ce, barán­ky, barany aj pšenica, soľ, víno a olej - podľa žiados­ti jeruzalem­ských kňazov nech sa im vy­dáva každoden­ne, a to bez zaned­bávania,

Ekumenický

9 A čo treba, býčky, barany a jahňatá na spaľované obety Bohu nebies, zrno, soľ, víno a či olej nech sa im každoden­ne dáva bez akéhokoľvek klam­stva, o čo požiadajú kňazi,

Bible21

9 Coko­li dalšího bude po­tře­ba – ať býčci, be­rani či jehňa­ta k zápalným obě­tem Bohu ne­bes, pšenice, sůl, víno či olej – coko­li si bu­dou je­ruzalémští kněží přát, ne­chť jim je denně bez pro­dlení do­dáváno,