Roháček2. Kráľov1

2. Kráľov

Nemocný Achaziáš sa pýta Bál-zebúba. Eliáš ho tresce.1 Po­tom po smr­ti Achabovej sprotivil sa Moáb Iz­raelovi. 2 A Achaziáš spadol cez mrežu na svojom hor­nom príbyt­ku s­voj­ho paláca, ktorý bol v Samárii, a onemoc­nel. Vtedy po­slal po­slov a po­vedal im: Iďte, opýtaj­te sa Bál-zebúba, boha mes­ta Ekrona, či vyj­dem z tej­to svojej ne­moci a budem žiť? 3 Ale an­jel Hos­podinov hovoril Eliášovi Tišbän­skému: Vstaň, iď hore vús­trety po­slom kráľa Samárie a hovor im: Či pre­to, že niet Boha v Iz­raelovi, idete sa pýtať Bál-zebúba, boha Ek­rona? 4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš. 5 A keď sa na­vrátili po­slovia k ne­mu, po­vedal im: Prečo ste sa vrátili? 6 A oni mu odpovedali: Nejaký muž nám vy­šiel hore vús­trety a po­vedal nám: Iďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a hovor­te mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Či pre­to, že niet Boha v Iz­raelovi, po­sielaš sa pýtať Bál-zebúba, boha Ek­rona? Pre­to s lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. 7 A hovoril im: Aký je spôsob muža, ktorý vám vy­šiel hore vús­trety a hovoril vám tie slová? 8 A oni mu po­vedali: Je to vlasatý človek a je opásaný koženým pásom na svojich bed­rách. Vtedy po­vedal: To je Eliáš Tišbän­ský. Oheň s neba spáli spupných veliteľov.9 A po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi a jeho päťdesiatich, a tak išiel k nemu hore. A hľa, sedel hore na vr­chu. A hovoril mu: Mužu Boží, kráľ hovoril: Sídi! 10 Ale Eliáš od­povedal a hovoril veliteľovi nad päťdesiatimi: A jest­li som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich. 11 Opät po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi i jeho päťdesiatich, ktorý od­povedajúc vravel mu: Mužu Boží, tak­to hovorí kráľ: Sídi rých­le! 12 A Eliáš od­povedal a hovoril im: Ak som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň Boží s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich. Eliáš znova ohlasuje Achaziášovi smrť.13 A zase po­slal veliteľa nad päťdesiatimi, tretieho, i jeho päťdesiatich. A tak od­išiel hore a prišiel ten tretí veliteľ nad päťdesiatimi a kľak­núc na svoje kolená na­proti pred Eliášom prosil ho po­kor­ne a hovoril mu: Mužu Boží, prosím, nech je drahá moja duša a duša tých­to tvojich päťdesiat služob­níkov v tvojich očiach! 14 Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach. 15 A an­jel Hos­podinov hovoril Eliášovi: Sídi s nimi, neboj sa jeho tvári. Vtedy vstal a sišiel s ním ku kráľovi. 16 A hovoril mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Pre­to, že si po­slal po­slov pýtať sa Bál-zebúba, boha Ek­rona, jako keby nebolo Boha v Iz­raelovi, aby si sa opýtal jeho slova, pre­to s lože, na ktorú si vy­šiel, viacej nesídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. 17 A tak zo­mrel podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril Eliáš, a kraľoval Jehorám mies­to neho v druhom roku Jehoráma, syna Jozafatov­ho, jud­ského kráľa, lebo ne­mal syna. 18 A os­tat­né deje Achaziášove, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových?