Roháček2. Kráľov17

2. Kráľov

Hozea poplatný Salmanazarovi.1 V dvanás­tom roku Achaza, jud­ského kráľa, začal kraľovať Hozea, syn Élu, v Samárii nad Iz­raelom a kraľoval deväť rokov. 2 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, len že nie ­priam tak ako kráľovia Iz­raelovi, ktorí boli pred ním. 3 Proti nemu vy­šiel hore Sal­manazar, as­sýr­sky kráľ, a Hozea sa mu stal sluhom a dával mu dar. 4 Ale assýrsky kráľ našiel na Hoze­ovi zradu, pre­tože po­slal po­slov k Só-vo­vi, egypt­skému kráľovi, a ne­pos­lal hore as­sýr­skemu kráľovi ob­vyk­lého daru jako dov­tedy s roka na rok. Pre­to ho obľahol as­sýr­sky kráľ, po­viazal ho a dal do žalára. 5 A as­sýr­sky kráľ vy­šiel hore a prešiel po celej zemi a keď prišiel hore do Samárie, obľahol ju a ob­liehal tri roky. Druhé zajatie do Assýrie. Hriechy Izraelove.6 V deviatom roku Hozeu zau­jal as­sýr­sky kráľ Samáriu a pre­stehoval Iz­raela do As­sýrie a osadil ich v Chelachu a v Chábore p­ri rieke Gozane a v médskych mes­tách. 7 A stalo sa, keď len hrešili synovia Iz­raelovi p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme zpod ruky fara­ona, egypt­ského kráľa, a báli sa iných bohov 8 a chodili v ustanoveniach po­hanov, ktorých vy­hnal Hos­podin zp­red tvári synov Iz­raelových, a v ustanoveniach kráľov Iz­raelových, ktorých narobili, 9 a synovia Iz­raelovi ukrývali veci, ktoré neboly spraved­livé, proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a na­staväli si výšin vo všet­kých svojich mes­tách, od veže strážnych až po ohradené mes­to, 10 a na­staväli si mod­lár­skych stĺpov a hájov na každom vŕšku, jako-tak vysokom, a pod každým stromom zeleným 11 a kadili tam na všet­kých výšinách ako po­hania, ktorých vy­pratal Hos­podin zp­red ich tvári; a robili zlé veci, aby popudzovali Hos­podina, 12 a slúžili ukydaným bohom, o ktorých im po­vedal Hos­podin: Nerob­te toho! 13 A Hos­podin osvedčoval proti Iz­raelovi i proti Júdovi skr­ze všet­kých svojich prorokov, ­skr­ze každého vidiaceho a hovoril: Na­vráťte sa zo svojich zlých ciest a os­tríhaj­te moje pri­kázania, moje ustanovenia, podľa celého zákona, ktorý som pri­kázal vašim ot­com a ktorý som po­slal k vám skr­ze svojich služob­níkov prorokov. 14 Avšak ne­pos­lúch­li, ale za­tvr­dili svoju šiju, ako s­voju šiju ich ot­covia, ktorí ne­verili v Hos­podina, svoj­ho Boha, 15 a za­vr­h­li jeho ustanovenia a jeho sm­luvu, ktorú učinil s ich ot­cami, i jeho svedoc­tvá, ktorými svedčil proti nim, a od­išli za már­nosťou a stali sa már­nymi a na­sledovali po­hanov, ktorí boli vôkol nich, o ktorých im pri­kázal Hos­podin, aby nerobili jako oni. 16 A opus­tiac všet­ky pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, spravili si liate modly, dvoje teliat, a spravili si háj a klaňali sa všet­kému voj­sku nebes­kému a slúžili Bálovi 17 a vodili svojich synov a svoje dcéry cez oheň a za­oberali sa veštením a planetárili a tak sa predali, aby robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ho popudzovali. 18 Pre­to sa veľmi roz­hneval Hos­podin na Iz­raela a od­stránil ich zp­red svojej tvári; nezos­talo iba samo po­kolenie Júdovo. 19 Ale ani Júda ne­os­tríhal pri­kázaní Hos­podina, svoj­ho Boha, lež aj oni chodili v ustanoveniach synov Izraelových, ktorých narobili. 20 Pre­to opo­vrh­nul Hos­podin všet­kým semenom Iz­raelovým a trápil ich a vy­dal ich do ruky lupičov tak, až ich od­vrh­nul od svojej tvári, 21 lebo od­tr­hol Iz­raela od domu Dávidov­ho, a urobil kráľom Jeroboáma, syna Nebátov­ho; a Jeroboám od­vrátil preč Iz­raela, aby ne­na­sledoval Hos­podina, a spôsobil to, aby hrešil veľkým hriechom. 22 A tak chodili synovia Iz­raelovi vo všet­kých hriechoch Jeroboámových, ktoré páchal; ne­od­stúpili od toho, 23 do­kiaľ ne­od­s­tránil Hos­podin Iz­raela zp­red svojej tvári, jako hovoril skr­ze všet­kých svojich služob­níkov prorokov, a pre­to sa musel pre­stehovať Iz­rael preč so svojej zeme do As­sýrie, k­de je až do tohoto dňa. O náboženstve národov, prestehovaných do miest Samárie.24 A as­sýr­sky kráľ do­viedol národy z Babylona a z Kúty a z Avvy a z Chamatu a zo Sefar­vajima a osíd­lil ich v mes­tách Samárie mies­to synov Iz­raelových, a zau­jali v dedičs­tvo Samáriu a bývajú v jej mes­tách. 25 A bolo na počiat­ku ich bývania tam, že sa nebáli Hos­podina, a pre­to po­slal Hos­podin na nich ľvov, ktorí ich dávili. 26 Pre­to po­vedali as­sýr­skemu kráľovi a riek­li: Národy, ktoré si pre­stehoval a osadil v mes­tách Samárie, ne­znajú obyčaje Boha zeme, a pre­to po­slal na nich ľvov, a hľa, usmr­cujú ich, pre­tože ne­znajú obyčaje Boha zeme. 27 Vtedy roz­kázal as­sýr­sky kráľ a riekol: Za­veďte ta jed­ného z kňazov, ktorých ste od­stehovali ztade, a nech idú a bývajú tam, a nech ich učí obyčaji Boha zeme. 28 A tak prišiel jeden z kňazov, ktorých boli od­stehovali zo Samárie, a býval v Bét-ele a učil ich, ako sa majú báť Hos­podina. 29 Ale p­ri tom robili si, každý národ svojich vlast­ných bohov a po­stavili v dome výšin, ktorých narobili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich vlast­ných mes­tách, v ktorých bývali. 30 Babylon­skí mužovia si narobili Suk­kót-benót; kút­ski mužovia si spravili Ner­gala; chamat­skí mužovia si spravili Ašímu, 31 Av­vänia spravili Nib­chaza a Tar­táka, a Sefar­vajimänia pálili svojich synov ohňom, Ad­ram­melechovi a Anam­melechovi, bohom Sefar­vajimänov. 32 A p­ritom sa báli Hos­podina a narobili si kňazov výšin z naj­po­sled­nejších z­pomedzi seba, ktorí obetovali za nich v dome výšin. 33 A Hos­podina sa báli a svojim bohom slúžili podľa obyčaje pohan­ských národov tam, od­kiaľ ich od­stehovali. 34 Až do tohoto dňa robia podľa driev­nych obyčají, neboja sa Hos­podina ani nečinia podľa svojich ustanovení ani podľa svoj­ho súdu ani podľa zákona ani podľa pri­kázania, ktoré pri­kázal Hos­podin synom Jakobovým, ktorému dal meno Iz­rael. 35 A Hos­podin učinil s nimi sm­luvu a pri­kázal im po­vediac: Nebudete sa báť iných bohov ani sa im nebudete klaňať ani im nebudete slúžiť ani im nebudete obetovať. 36 Ale iba Hospodina, ktorý vás vy­viedol hore z Egypt­skej zeme vo veľkej sile a vy­stretým ramenom, toho sa budete báť a jemu sa budete klaňať a jemu budete obetovať. 37 A ustanovenia a súdy a zákon a pri­kázania, ktoré vám na­písal, budete os­tríhať činiac to, po všet­ky dni a nebudete sa báť iných bohov. 38 A na sm­luvu, ktorú som učinil s vami, nezabud­nete ani sa nebudete báť iných bohov. 39 Ale iba Hospodina, svoj­ho Boha, sa budete báť, a on vás vy­trh­ne z ruky všet­kých vašich ne­priateľov. 40 Ale ne­pos­lúch­li, a robili a robia podľa driev­nej svojej obyčaje. 41 A tak tedy sa bály tie národy Hos­podina a slúžily svojim rytinám aj ich synovia i synovia ich synov; ako robili ich ot­covia, tak robia aj oni až do tohoto dňa.

Roháček2. Kráľov17