EvanjelickýNehemiáš11

Nehemiáš

Osídlenie Jeruzalema vidieckym ľudom1 Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a os­tat­ný ľud lósoval, aby z desiatich vždy jed­ného pre­vied­li bývať do svätého mes­ta Jeruzalema a deviati aby os­tali v iných mes­tách. 2 Ľud požeh­nával všet­kých, ktorí sa dob­rovoľne od­hod­lali bývať v Jeruzaleme. 3 Toto sú predáci krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v jud­ských mes­tách. Každý býval na svojom vlast­níc­tve po svojich mes­tách: Iz­rael­ci, kňazi, levíti, chrámoví ne­voľníci, po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov. 4 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdej­cov a Ben­jamín­cov. Z Júdej­cov: Atájá, syn Uzziju, syna Zechar­ju, syna Amar­ju, syna Šefat­ju, syna Machalalélov­ho z po­tom­kov Perecových; 5 Maaséjá, syn Bárúcha, syna Kol-Chózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójáríba, syna Zechar­ju, syna Šílon­ca. 6 Všet­kých po­tom­kov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov. 7 Toto sú zase Ben­jamín­ci: Sal­lú, syn Mešul­láma, syna Jóéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Maaséju, syna Itíéla, syna Ješajov­ho. 8 Ok­rem neho Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem. 9 Jóél, syn Zich­rího, bol pred­staveným nad nimi a Júda, syn Chas­senúov, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedája, syn Jójáríbov, Jáchín, 11 Serája, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúbov­ho, bol náčel­níkom domu Božieho, 12 a ich bratia, ktorí boli čin­ní v chráme: bolo ich osem­stod­vad­saťd­va. Adája, syn Jerócháma, vnuka Pelal­jov­ho, vnuka Amoíu, vnuka Za­chariášov­ho, vnuka Pas­chúrov­ho, pra­vnuka Mal­kijov­ho, 13 a jeho bratia, predáci rodín, boli dve­stoštyrid­siati dvaja. Amaššaj, syn Azaréla, syna Achaz­ju, syna Mešil­lémóta, syna Im­mérov­ho, 14 a ich bratia, udat­ní muži: tých bolo stod­vad­saťosem. Ich pred­staveným bol Za­bdiíél, syn Hag­gedólímov. 15 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Az­ríkáma, syna Chašab­ju, syna Bun­ního. 16 Šab­betaj a Józábád z lévíj­ských predákov do­zerali na von­kajšie práce pri dome Božom. 17 Mat­tan­ja, syn Míchu, syna Za­bdího, syna Ásáfov­ho, pr­vý začínal chválo­spev pri mod­lit­be, Bak­buk­ja bol druhý medzi svojimi brat­mi; a Ab­da, syn Šam­múov, vnuk Gálálov, pra­vnuk Jedútúnov. 18 Všet­kých levítov v svätom mes­te bolo dve­sto­osem­desiatštyri. 19 Vrát­nici: Ak­kúb, Tal­món a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, spolu sto­osem­desiati dvaja. 20 Os­tat­ní Iz­rael­ci, kňazi i levíti boli vo všet­kých jud­ských mes­tách, a to každý na svojom dedičnom diele. 21 Chrámoví ne­voľníci bývali na Ófele; Cícha a Gišpa boli nad­riadenými nad chrámovými ne­voľník­mi. 22 Pred­staveným levítov v Jeruzaleme bol Uzzí, syn Báního, syna Chašab­ju, syna Mat­tan­ju, syna Míchov­ho, z po­tom­kov Ásáfových, ktorí spievali pri službe v dome Božom. 23 Jes­tvoval totiž kráľov­ský príkaz o nich s pev­ným určením pre spevákov, čo kto mal robiť vo svoj deň. 24 Petach­ja, syn Mešézabeélov z po­tom­stva Júdov­ho syna Zeracha, bol kráľovým porad­com vo všet­kých veciach, týkajúcich sa ľudu. Mestá obývané Júdejcami a Benjamíncami25 Nie­ktorí z Júdej­cov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kir­jat-Arbe a jej dedinách, v Dibóne a jeho dedinách, v Jekab­ceéle a jeho osadách, 26 v Jéšúi, Móláde a v Bét-Pelete, 27 v Chacar-Šúále, Beér-Šebe a jej dedinách, 28 v Cik­lagu, Mechóne a jeho dedinách, 29 v Én-Rim­móne, v Corei a Jar­múte, 30 v Zánóachu, Adul­láme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hin­nóm. 31 Prís­lušníci Ben­jamína bývali počnúc od Geby ďalej v Mich­máši, Aj­ji, Bétele a jeho dedinách, 32 v Anatóte, Nóbe, Anan­ji, 33 Chácóre, Ráme, Git­tajime, 34 Chádíde, Cebóíme, Nebal­late, 35 Lóde, Óne, v údolí tesárov. 36 Z levítov sa nie­ktoré jud­ské skupiny pri­pojili k Ben­jamín­com.