EvanjelickýNehemiáš6

Nehemiáš

Pokus nepriateľov odstrániť Nehemiáša1 Keď oznámili San­bal­latovi, Tóbijovi a Arabovi Gešemovi i os­tat­ným našim ne­priateľom, že som vy­budoval hrad­by, a ne­os­tali na nich trh­liny, ibaže vráta som do tých čias ne­osadil do brán, 2 San­bal­lat a Gešem mi po­slali od­kaz: Poď, poraďme sa spolu v nie­ktorej dedine v údolí Ónó. Oni mi však za­mýšľali urobiť niečo zlé. 3 Ale ja som po­slal k nim po­slov s od­kazom: Musím vy­konať veľkú prácu, pre­to tam ne­môžem prísť. Dielo by ih­neď za­stalo, keby som ho prerušil a zišiel k vám. 4 Po­tom ku mne po­slali podob­ným spôsobom štyri razy, ale ja som im podob­ne od­povedal. 5 Po­tom ešte San­bal­lat po­slal ku mne podob­ne po piaty raz svoj­ho sluhu. Ten mal v ruke ot­vorený list, 6 v ktorom bolo na­písané: Počuť medzi národ­mi - aj Gašmu to tvr­dí - že sa ty a Židia za­mýšľate vzbúriť, pre­to staviaš hrad­by, ty sa staneš ich kráľom, a podob­né veci. 7 Ba aj prorokov si si vraj po­stavil, aby pre­volávali o tebe v Jeruzaleme: V Jud­sku je kráľ! Takú zvesť môžu oznámiť kráľovi. Poď teda, poradíme sa spolu! 8 Nato som po­slal od­kaz: Ne­stalo sa nič také, ako ty tvr­díš. Sám od seba si to vy­mys­lel. 9 Oni všet­ci nás chceli totiž za­strašiť. Vraj: Ochab­nú im ruky v diele a ne­us­kutoční sa. Teraz som si však po­sil­nil ruky. Falošný prorok v službách nepriateľov10 Keď som vošiel do domu Šemaju, syna Delajov­ho a vnuka Mehétabélov­ho, ktorý bol práve od­delený pre nečis­totu, po­vedal mi: Poďme spolu do Božieho domu, do vnút­ra chrámu a za­vrime jeho dvere, lebo ťa prídu za­vraždiť; v noci ťa prídu za­vraždiť. 11 Ja som však od­vetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol nie­kto mne podob­ný voj­sť do chrámu a os­tať nažive? Ne­voj­dem! 12 Zbadal som, že Boh ho ne­pos­lal, ale pre­to vy­slovil o mne proroc­tvo, lebo ho najal Tóbija a San­bal­lat. 13 Na to bol najatý, aby som do­stal strach, aby som to urobil, a tak sa pre­hrešil. Bolo by im to po­slúžilo k šíreniu zlej po­ves­ti o mne, aby ma moh­li hanobiť. 14 Bože môj, pamätaj na Tóbiju a San­bal­lata pre tieto ich skut­ky, aj na prorokyňu Nóad­ju i na os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali. Dokončenie stavby hradieb napriek nástrahám15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla. 16 Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha. 17 V tých dňoch židov­skí šľach­tici na­písali mnoho lis­tov a odo­sielali ich Tóbijovi; Tóbijove zase do­chádzali im. 18 Lebo mnohí v Jud­sku boli s ním spojení prísahou; bol zaťom Šechan­ju, syna Árachov­ho, a jeho syn Jóchánán si vzal dcéru Mešul­láma, syna Berech­jov­ho. 19 Aj o jeho dob­rých vlast­nos­tiach hovorili predo mnou a moje slová donášali jemu; Tóbija po­sielal lis­ty, aby ma za­strašoval.