EvanjelickýNehemiáš11,4

Nehemiáš 11:4

V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdej­cov a Ben­jamín­cov. Z Júdej­cov: Atájá, syn Uzziju, syna Zechar­ju, syna Amar­ju, syna Šefat­ju, syna Machalalélov­ho z po­tom­kov Perecových;


Verš v kontexte

3 Toto sú predáci krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v jud­ských mes­tách. Každý býval na svojom vlast­níc­tve po svojich mes­tách: Iz­rael­ci, kňazi, levíti, chrámoví ne­voľníci, po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov. 4 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdej­cov a Ben­jamín­cov. Z Júdej­cov: Atájá, syn Uzziju, syna Zechar­ju, syna Amar­ju, syna Šefat­ju, syna Machalalélov­ho z po­tom­kov Perecových; 5 Maaséjá, syn Bárúcha, syna Kol-Chózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójáríba, syna Zechar­ju, syna Šílon­ca.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 A v Jeruzaleme bývali jed­ni zo synov Júdových a d­ruhí zo synov Ben­jaminových. Zo synov Júdových: Atai­áš, syn Uzziáša, syna Za­chariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalelov­ho, zo synov Fáresových.

Evanjelický

4 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdej­cov a Ben­jamín­cov. Z Júdej­cov: Atájá, syn Uzziju, syna Zechar­ju, syna Amar­ju, syna Šefat­ju, syna Machalalélov­ho z po­tom­kov Perecových;

Ekumenický

4 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdovcov a Ben­jamínov­cov. Z Júdovcov: Atája, syn Uzziju, syna Zekar­ju, syna Amar­ju, syna Šefat­ju, syna Mahalalela z Perecových po­tom­kov,

Bible21

4 Něk­teří ze synů Judy a Ben­jamí­na se ale usa­di­li v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše, syna Za­cha­ri­áše, syna Ama­ri­áše, syna Šefa­tiáše, syna Mahla­le­lova ze synů Pe­re­cových,