EvanjelickýNehemiáš4

Nehemiáš

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija ako aj Arabi, Am­món­ci a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili. 2 Všet­ci spolu sa sprisahali, že pôj­du bojovať proti Jeruzalemu a spôsobia tam zmätok. 3 Mod­lili sme sa k svoj­mu Bohu a po­stavili sme proti nim vo dne i v noci stráž na ob­ranu pred nimi. 4 Vtedy Júda pre­hovoril: Po­kles­la sila nosičov, ruín je pre­mnoho a my ne­vládzeme budovať na hrad­bách. 5 Naši protiv­níci však hovorili: Ani nebudú vedieť, ani nez­badajú, iba keď prídeme medzi nich, po­bijeme ich a za­stavíme prácu. 6 Židia, ktorí bývali v ich sused­stve, prišli a varovali nás zo desaťk­rát: Tiah­nu proti vám zo všet­kých miest, v ktorých bývajú. 7 Vtedy som na nižšie ležiacich mies­tach za hrad­bami, na ot­vorených mies­tach rozo­stavil ľud podľa čeľadí s ich mečmi, oštep­mi a luk­mi. 8 Keď som to pre­zrel, po­vs­tal som a pre­hovoril k šľach­ticom, predákom a k os­tat­nému ľudu: Neboj­te sa ich! Mys­lite na veľkého a hroz­ného Pána a bojuj­te za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy i domác­nos­ti. Židia pokračujú v stavbe ozbrojení9 Keď naši ne­priatelia počuli, že sme sa to do­zvedeli a že Boh zmaril ich úmysel, všet­ci sme sa moh­li vrátiť ku hrad­bám, každý ku svojej práci. 10 Od toho dňa polo­vica mojich mláden­cov pracovala na stav­be, kým druhá polo­vica držala oštepy a štíty, luky a pan­ciere; náčel­níci stáli za celým domom Júdu. 11 Tí, čo budovali na hrad­bách, aj tí, čo nosili bremená a na­kladali, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň. 12 Každý z budujúcich mal svoj meč opásaný okolo bedier, a tak stavali, kým trubač stál vedľa mňa. 13 Po­vedal som šľach­ticom, predákom aj os­tat­nému ľudu: Práca je veľká a roz­siah­la, a my sme rozt­rúsení po hrad­bách, vzdialení jeden od druhého. 14 Zhromaždite sa k nám na mies­to, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. 15 Tak sme pracovali na diele od východu ran­nej zory až do východu hviezd, kým polo­vica držala kopije. 16 V tom is­tom čase som roz­kázal ľudu: Nech každý aj so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme, a tak nám po­slúži v noci ako stráž a vo dne pri práci. 17 Ni­kto z nás - ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia ani chlapi zo stráže, ktorí pat­rili k môj­mu sprievodu - sme si ne­vyz­liekali šaty; každý mal svoju zbraň poruke.