EvanjelickýNehemiáš11,22

Nehemiáš 11:22

Pred­staveným levítov v Jeruzaleme bol Uzzí, syn Báního, syna Chašab­ju, syna Mat­tan­ju, syna Míchov­ho, z po­tom­kov Ásáfových, ktorí spievali pri službe v dome Božom.


Verš v kontexte

21 Chrámoví ne­voľníci bývali na Ófele; Cícha a Gišpa boli nad­riadenými nad chrámovými ne­voľník­mi. 22 Pred­staveným levítov v Jeruzaleme bol Uzzí, syn Báního, syna Chašab­ju, syna Mat­tan­ju, syna Míchov­ho, z po­tom­kov Ásáfových, ktorí spievali pri službe v dome Božom. 23 Jes­tvoval totiž kráľov­ský príkaz o nich s pev­ným určením pre spevákov, čo kto mal robiť vo svoj deň.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 A do­zor­com Levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašabiáša, syna Mat­taniáša, syna Míchov­ho, zo synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho,

Evanjelický

22 Pred­staveným levítov v Jeruzaleme bol Uzzí, syn Báního, syna Chašab­ju, syna Mat­tan­ju, syna Míchov­ho, z po­tom­kov Ásáfových, ktorí spievali pri službe v dome Božom.

Ekumenický

22 Pred­stavený levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašab­ju, syna Mat­tan­ju, syna Míku, z potomkov Ásafa, ktorí spievali pri službe v Božom dome.

Bible21

22 Levi­té v Je­ruzalémě byli pod ve­dením Uzi­ho, syna Bani­ho, syna Chaša­biášova, syna Ma­taniášova, syna Mí­kova ze synů Asafových, což byli zpěváci zod­po­vědní za službu Božího chrá­mu.