EvanjelickýNehemiáš8

Nehemiáš

Prečítanie zákona navrátilcom1 Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jed­ného na námes­tie pred Vod­nou bránou a požiadali zákon­níka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišov­ho zákona, ktorú Hos­podin dal ako príkaz Iz­raelu. 2 Nato v pr­vý deň sied­meho mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schop­ní roz­umieť, čo počúvali. 3 Čítal z neho na námes­tí pred Vod­nou bránou od svitania do polud­nia pred mužmi aj ženami a tými, ktorí moh­li chápať; po­zor­nosť všet­kých bola ob­rátená na knihu zákona. 4 Zákon­ník Ezdráš stál na drevenom lešení, ktoré na to zhotovili, a vedľa neho po jeho pravici stáli Mat­tit­ja, Šema, Anája, Úrija, Chil­kija a Maaséja a po ľavici Pedája, Míšáél, Mal­kija, Chášum, Chašbad­dána, Zechar­ja a Mešul­lám. 5 Ezdráš ot­voril knihu pred očami všet­kého ľudu, lebo bol nad všet­kým ľudom; keď ju ot­voril, všetok ľud po­vs­tal. 6 Ezdráš dob­rorečil Hos­podinovi, veľkému Bohu, a všetok ľud po­z­dvihujúc ruky od­povedal: Amen, Amen. Po­tom sa sklonili a klaňali Hos­podinovi tvárou k zemi. 7 Jéšúa, Bání, Šereb­ja, Jámín, Ak­kúb, Šab­taj, Hódija, Mas­séja, Kélíta, Azar­ja, Józábád, Chánán, Pelája a levíti poúčali ľud o zákone, a ľud stál na svojom mies­te. 8 Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vy­svetľujúc zmysel; tak po­chopili, čo sa čítalo. 9 Vtedy kráľov­ský mies­to­držiteľ Nehemiáš, kňaz-zákon­ník Ezdráš i levíti, ktorí po­učovali ľud, po­vedali všet­kému ľudu: Svätý je ten­to deň nášmu Bohu, Hos­podinovi; ne­trúch­lite teda a ne­plačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. 10 Ďalej im po­vedal: Choďte, jedz­te naj­lepšie veci, pite slad­ké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí ne­majú nič pri­pravené, lebo ten­to deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smut­ní, lebo radosť z Hos­podina je vašou silou. 11 Levíti tak­to upokojovali všetok ľud: Utíšte sa, lebo je svätý ten­to deň; nebuďte smut­ní! 12 Vtedy všetok ľud od­išiel jesť a piť, po­slať podiely a svätiť veľký radost­ný sviatok, lebo po­chopil slová, o ktorých ho po­učili. Svätenie sviatku stánkov13 Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všet­kého ľudu, kňazi, levíti k zákon­níkovi Ezdrášovi, aby po­chopili slová zákona. 14 Našli za­písané v zákone, ktorý Hos­podin vy­dal ako príkaz pro­stred­níc­tvom Mojžišovým, že Iz­rael­ci vo sviatok v sied­mom mesiaci majú bývať v stán­koch 15 a že majú rozh­lásiť a pre­volať vo všet­kých mes­tách i v Jeruzaleme: Vy­j­dite do hôr, dones­te ratoles­ti z olivy a borovice, ratoles­ti myr­tové, pal­mové a z iných list­natých stromov na zhotovenie stán­kov, ako je na­písané. 16 Vtedy ľudia vy­šli, donies­li a zhotovili si stán­ky, každý na svojej streche a na svojich dvoroch, i na ná­dvorí Božieho domu, i na námes­tí pri Vod­nej bráne a na námes­tí pri Ef­rajim­skej bráne. 17 Tak si zhotovil stán­ky celý zbor tých, čo sa vrátili zo zajatia; tak bývali v stán­koch. Od čias Józuu, syna Núnov­ho, totiž Iz­rael­ci tak nerobili po onen deň. Radosť z toho bola veľmi veľká. 18 Ezdráš den­noden­ne čítal knihy Božieho zákona, od pr­vého dňa až do po­sled­ného. Sedem dní svätili sviatok a na ôs­my deň bolo sláv­nost­né zhromaždenie podľa nariadenia.