EvanjelickýNehemiáš12

Nehemiáš

Levíti a kňazi, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom1 Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili so Zerub­bábelom, synom Šeal­tielovým: Jéšúa, Serája, Jir­meja, Ezdráš, 2 Amar­ja, Mal­lúch, Chat­túš, 3 Šechan­ja, Rechum, Merémót, 4 Id­dó, Gin­netój, Abija, 5 Mij­jámín, Maad­ja, Bil­ga, 6 Šemaja, Jójáríb, Jedaja, 7 Sal­lú, Ámók, Chil­kija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Levíti: Jéšúa, Bin­núj, Kad­míél, Šéréb­já, Jehúda, Mat­tan­já, ktorý mal so svojimi brat­mi na staros­ti ďakov­né pies­ne. 9 Ich bratia Bak­buk­ja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšúa splodil Jójákíma, Jójákím splodil El­jášíba a El­jášíb splodil Jójádu. 11 Jójáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jad­dúu. Kňazské rodiny z čias Jójákíma12 V dňoch Jójákíma boli kňaz­mi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jir­mejovu Chanan­ja, 13 za Ezdrášovu Mešul­lám, za Amar­jovu Jonatán, 14 za Mal­lúchovu Jonatán, za Šeban­jovu Jóséf, 15 za Chárímovu Ad­na, za Merájótovu Chel­kaj, 16 za Id­dovu Zechar­ja, za Gin­netónovu Mešul­lám, 17 za Abijovu Zich­rí, za Min­jámínovu a Móad­jovu Pil­taj, 18 za Bil­govu Šam­múa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójáríbovu Mat­tenaj, za Jedájovu Uzzí, 20 za Sal­lajovu Kal­láj, za Amókovu Éber, 21 za Chil­kijovu Chašab­ja, za Jedajovu Ne­taneél. Zoznam levítov do čias veľkňaza Jóchánána22 Levíti, predáci kňaz­ských rodín boli spísaní za čias El­jášíba, Jójádu, Jonatána a Jad­dúu až po kraľovanie perz­ského Dária. 23 Pri levítoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchánána, vnuka El­jášíbov­ho. 24 Predáci levítov boli: Chašab­ja, Šéreb­ja, Jéšúa, Bin­núj, Kad­míél a ich bratia, ktorí stáli pri chválo­spevoch a ďakov­ných piesňach podľa roz­kazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mat­tan­ja, Bak­buk­ja, Óbad­ja, Mešul­lám, Tal­món a Ak­kúb boli strážnik­mi, konajúcimi službu vrát­nikov v skladištiach pri bránach. 26 Títo boli za dní Jójákíma, syna Jéšúov­ho, vnuka Cádókov­ho, za čias mies­to­držiteľa Nehemiáša a kňaza-zákon­níka Ezdráša. Posviacka hradieb Jeruzalema27 Pri po­svätení hradieb Jeruzalema vy­hľadali levítov vo všet­kých mes­tách a pri­vied­li ich do Jeruzalema, aby vy­konali radost­nú po­sviac­ku s ďakov­nými piesňami, spev­mi, cim­bal­mi, har­fami a citarami. 28 Tu sa zhromaždili prís­lušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema ako aj z osád Ne­tófanov, 29 z Bét-Gil­gálu, zo strání Geby a Az­mávetu; speváci si totiž vy­stavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a levíti očis­tili, očis­tili aj ľud, brány i hrad­by. 31 Po­tom som po­slal jud­ské kniežatá hore na hrad­by a zriadil som dva veľké ďakov­né zbory a sláv­nost­né sprievody. Jeden šiel na­pravo po hrad­be smerom k Hnoj­nej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšajá s polo­vicou jud­ských kniežat, 33 Azar­ja, Ezdráš, Mešul­lám, 34 Júda, Ben­jamín, Šemaja a Jir­meja 35 a nie­ktorí z kňazov s trúbami: Zechar­ja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mat­tan­ju, syna Mícháju, syna Za­kkúra, syna Asáfa; 36 jeho súk­meňov­ci Šemaja, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máj; Ne­taneél, Júda a Chanání hrali na hudob­ných nás­trojoch Božieho muža Dávida a zákon­ník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramen­nej bráne vy­stupovali priamo po schodoch mes­ta Dávidov­ho pri vý­stupe na hrad­by nad domom Dávidovým až po Vod­nú bránu na Východe. 38 Druhý ďakov­ný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polo­vicou ľudu po múre pop­ri Pec­nej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Ef­rajim­skú bránu, Starú bránu, Ryb­nú bránu, vežu Chananeél a vežu Méá až po Ovčiu bránu a za­stal pri bráne väz­nice. 40 Obe skupiny vďaku­vzdávajúcich sa po­stavili v dome Božom aj so mnou i s polo­vicou šľach­ty, 41 i kňazi El­jákím, Maaséja, Min­jámín, Michája, El­jóénaj, Zechar­ja, Chanan­ja s trúbami, 42 i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jóchánán, Mal­kij­ja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jiz­rach­ju. 43 V ten deň obetovali veľké zábit­né obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy rados­ti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. Obetavosť zboru a ochota kňazov pre službu44 V ten deň po­verili nie­ktorých mužov do­zorom nad komorami, po­klad­nicou, dáv­kami, pr­votinami a desiat­kami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mest­ských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levítov. 45 Oni bdeli nad boho­službou a nad službou očisťovania, podob­ne speváci a vrát­nici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Lebo už dáv­no za čias Dávida a Ásáfa jes­tvovali vedúci spevákov aj oslav­né a ďakov­né pies­ne Bohu. 47 Za dní Zerub­bábela a Nehemiáša celý Iz­rael odo­vzdával diely pre spevákov a vrát­nikov, ako to každý deň vy­žadoval; dávali po­svät­né dary levítom, levíti zase dávali po­svät­né dary synom Áronovým.