EvanjelickýNehemiáš10

Nehemiáš

Obnovenie zmluvy s Bohom1 Pre to všet­ko uzav­rieme pev­nú do­hodu a na spečatenej lis­tine sú pod­písaní naši hod­nos­tári, naši levíti a naši kňazi . 2 Na spečatených lis­tinách boli: mies­to­držiteľ Nehemiáš, syn Chakal­jov, a Cid­kija, 3 Serája, Azar­ja, Jir­meja, 4 Pašchúr, Amar­ja, Mal­kija, 5 Chat­túš, Šeban­ja, Mal­lúch, 6 Chárím, Merémót, Óbad­ja, 7 Daniel, Gin­netón, Bárúch, 8 Mešul­lám, Abija, Mij­jámín, 9 Maaz­ja, Bil­gaj, Šemaja; to sú kňazi. 10 Z levítov: Jéšúa, syn Azan­jov, Bin­núj zo synov Chénádádových, Kad­míél 11 a jeho bratia Šeban­ja, Hódija, Kelita, Pelája, Chánán, 12 Mícha, Rechób, Chašab­ja, 13 Za­kkúr, Šeréb­ja, Šeban­ja, 14 Hódija, Bání a Benínú. 15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Móáb, Élám, Za­ttú, Bání, 16 Bun­ní, Az­gád, Bébáj, 17 Adónija, Big­vaj, Ádín, 18 Átér, Chiz­kija, Az­zúr, 19 Hódija, Chášum, Bécaj, 20 Cháríf, Anátót, Nébáj, 21 Mag­píaš, Mešul­lám, Chézír, 22 Mešézabeél, Cádók, Jad­dúa, 23 Pelat­ja, Chánán, Anája, 24 Hóšéa, Chanan­ja, Chaššúb, 25 Hal­lóchéš, Pil­cha, Šóbék, 26 Rechúm, Chašab­na, Maaseja, 27 Achija, Chánán, Ánán, 28 Mal­lúch, Chárím a Baana. Záväzok strániť sa miešaných manželstiev29 Os­tat­ný ľud, kňazi, levíti, vrát­nici, speváci, chrámoví ne­voľníci a všet­ci, ktorí sa od­delili od národov po­han­ských krajín a pri­dali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všet­ci, ktorí boli schop­ní chápať, 30 pri­pojili sa k svojim bratom a svojim šľach­ticom, za­viazali sa kliat­bou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vy­danom pro­stred­níc­tvom Božieho služob­níka Mojžiša, a za­chovávať i pl­niť všet­ky príkazy Hos­podina, nášho Pána, Jeho nariadenia i ustanovenia, 31 že ne­vydáme svoje dcéry za po­hanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov; 32 ak po­hania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného od­počin­ku , ne­prevez­meme to od nich v deň sviatočného od­počin­ku ani v iný po­svät­ný deň; na sied­my rok sa zriek­neme úrod i akéhokoľvek vy­máhania dl­hov. Záväzok odvádzať poplatky33 Ďalej berieme na seba po­vin­nosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha: 34 na pred­kladané chleby a na ustavičnú po­kr­movú obeť, na ustavičnú spaľovanú obeť, na obete v dni sviatočného od­počin­ku, v nov­mesiace a vo výročité sláv­nos­ti, na po­svät­né dary, na obete za hriech určené na zís­kanie zmierenia pre Iz­rael a na všet­ku prácu v dome nášho Boha. 35 Ďalej my, kňazi, levíti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na ol­tári nášho Boha Hos­podina, ako je na­písané v zákone. 36 Za­väzujeme sa prinášať každoročne pr­votiny zo svoj­ho poľa, pr­votiny z každého ovocia všet­kých stromov do domu Hos­podinov­ho; 37 podob­ne budeme prinášať do domu nášho Boha, kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha, pr­vorodené zo svojich synov a zvierat, ako je na­písané v zákone, pr­vorodené zo svoj­ho hovädzieho stat­ku i z oviec; 38 pr­votiny zo svoj­ho za­mieseného ces­ta a svoje po­z­dvihované dáv­ky, pr­votiny zo všet­kých ovoc­ných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiat­ky zo svoj­ho poľa zase levítom. Levíti vy­berú totiž desiat­ky po všet­kých našich vidiec­kych mes­tách. 39 Keď levíti vy­berajú desiat­ky, nech je s levít­mi aj kňaz, áronov­ský po­tomok. Po­tom levíti zanesú desiatok z desiat­kov do domu nášho Boha do skladišt­ných komôr. 40 Do komôr mali totiž Iz­rael­ci i levíti prinášať dáv­ky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrát­nici a speváci. Nebudeme zaned­bávať dom svoj­ho Boha.