EvanjelickýNehemiáš7

Nehemiáš

Stráže pri bránach1 Keď boli hrad­by vy­stavené, dal som osadiť vráta a určení boli vrát­nici, speváci a levíti. 2 Velením nad Jeruzalemom som po­veril svoj­ho brata Chanáního a veliteľa hradu Chanan­ju, lebo bol spoľah­livejší a bohaboj­nejší ako mnohí iní. 3 Pri­kázal som im: Nech ne­ot­várajú brány Jeruzalema, kým sln­ko nezačne hriať; a nech stráže za­tvárajú vráta, kým tam ešte stoja, a vy ich za­mknite. Z obyvateľov Jeruzalema po­stav stráže, jed­ných na strážne stanovište, druhých pred vlast­ný dom. Zoznam navrátených so Zerubbábelom4 Mes­to bolo rozľah­lé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu a domy sa ne­stavali. 5 Tu mi dal môj Boh vnuk­nutie, aby som zhromaždil šľach­ticov a pred­stavených i ľud a za­písal ich do rodových zo­znamov. Našiel som zo­znam tých, ktorí sa vrátili na začiat­ku, a v ňom som našiel na­písané: 6 Toto sú ľudia z provin­cie, ktorí prišli zo zajatia, do ktorého ich od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar; vrátili sa do Jeruzalema a Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta. 7 Pri šli so Zerub­bábelom, Jéšúom, Nehemiášom, Azar­jom, Raam­jom, Na­chamáním, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­peretom, Big­vajom, Nechúmom a Baanom. Počet mužov iz­rael­ského ľudu: 8 Po­tom­kov: Parášových dvetisícs­tosedem­desiatd­va; 9 Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va; 10 Árachových šesťs­topäťdesiatd­va; 11 Pachat-Móábových, to jest po­tom­kov Jéšúových a Jóábových, dvetisíc­osem­sto­osem­násť; 12 po­tom­kov Élámových tisíc­dve­stopäťdesiatštyri; 13 Za­ttúových osem­stoštyrid­saťpäť; 14 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat; 15 Bin­nújových šesťs­toštyrid­sať osem; 16 Bébájových šesťs­tod­vad­sať osem; 17 A z gádových dvetisíc­tri­stod­vad­saťd­va; 18 Adóníkámových šesťs­tošesťdesiat­sedem; 19 Big­vajových dvetisícšesťdesiat­sedem; 20 Ádínových šesťs­topäťdesiat­päť; 21 Átérových, totiž Chiz­kijových, deväťdesiatosem; 22 Chášúmových tri­stod­vad­saťosem; 23 Bécájových tri­stod­vad­saťštyri; 24 Chárifových stod­vanásť; 25 po­tom­kov Gibeónových deväťdesiat­päť; 26 mužov z Bet­lehema a Ne­tófy sto­osem­desiatosem; 27 z Anátótu stod­vad­saťosem; 28 z Bét-Az­mávetu štyrid­saťd­va; 29 z Kir­jat-Jeárímu, Kefíry a Beérótu sedem­stoštyrid­saťt­ri; 30 z Rámy a Geby šesťs­tod­vad­saťjeden; 31 z Mich­máša stod­vad­saťd­va; 32 z Bételu a Aja stod­vad­saťt­ri; 33 z druhého Nebóa päťdesiatd­va; 34 po­tom­kov druhého Eláma tisíc­dve­stopäťdesiatštyri; 35 Chárímových tri­stod­vad­sať; 36 mužov z Jericha tri­stoštyrid­saťpäť; 37 mužov z Lód-Chádídu a z Óna sedem­stod­vad­saťjeden; 38 po­tom­kov Senáových tritisíc­deväťs­tot­rid­sať. 39 Kňazov: po­tom­kov Jedajových z rodiny Jéšúovej deväťs­tosedem­desiatt­ri; 40 Im­mérových tisíc­päťdesiatd­va; 41 Pašchúrových tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem; 42 po­tom­kov Chárimových tisíc­sedem­násť. 43 Levítov: po­tom­kov Jéšúových, a to Kad­míélových a Hódédových, sedem­desiatštyri. 44 Spevákov: po­tom­kov Ásáfových stoštyrid­saťosem. 45 Vrát­nikov: po­tom­kov Šal­lumových, Átérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatítových, Šóbajových stot­rid­sať osem. 46 Chrámových ne­voľníkov: po­tom­kov Cichových, Chasufových, Tab­bótových, 47 Kérósových, Síových, Pádónových, 48 po­tom­kov Lebánových, Chagábových a Šal­majových, 49 po­tom­kov Chánových, Gid­délových a Gácharových, 50 po­tom­kov Reájových, Recínových a Nekódových, 51 Gazámových, Uzzových a Páséachových, 52 Besajových, Meúnímových a Nefíšímových, 53 po­tom­kov Bak­kúbových, Chakúfových a Char­chúrových, 54 Bac­lítových, Mechídáových a Charšáových, 55 Bar­kósových, Síserových a Tamáchových, 56 po­tom­kov Necíachových a Chatífových. 57 Po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov: po­tom­kov Sótajových, Sóferetových a Perídáových, 58 Jaalových, Dar­kónových a Gid­délových, 59 po­tom­kov Šefat­jových, Chatílových, Pócheretových z Cebáímu a Ámónových. 60 Všet­kých chrámových ne­voľníkov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va. 61 Títo prišli z Tél-Melachu, Tél-Char­sy, Kerúb-Ad­dónu a z Im­méru, a ne­moh­li uviesť svoju rodinu a pôvod, či po­chádzajú z Iz­raela: 62 po­tom­kovia Delajovi, Tóbijovi a Nekódovi, tých bolo šesťs­toštyrid­saťd­va. 63 Z kňazov: po­tom­kovia Chobajovi, Kócovi a Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a volal sa podľa ich mena. 64 Títo hľadali svoju lis­tinu rodového záz­namu, ale keď sa nenašla, boli vy­hlásení za ne­vhod­ných na kňaz­skú službu. 65 Mies­to­držiteľ im po­vedal, že ne­smú jesť z najs­vätejších veci, kým nebude ustanovený kňaz pre opytovanie sa po­mocou urím a tum­mím. Majetok navrátilcov a ich milodary66 Celý zbor do­ved­na mal štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat ľudí 67 ok­rem ot­rokov a ot­rokýň, ktorých bolo sedem­tisíc tri­stot­rid­saťsedem. Mali i dve­stoštyrid­saťpäť spevákov a speváčok. 68 Tiav mali štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať. 69 Nie­koľkí z predákov rodín darovali na dielo: mies­to­držiteľ pri­dal k po­kladom tisíc zlatých drachiem, päťdesiat čiaš na kropenie a päťs­tot­rid­sať kňaz­ských ob­lekov. 70 Z predákov rodín pri­dali k po­kladu určenému na dielo dvad­saťtisíc zlatých drachiem a dvetisíc­dve­sto mín strieb­ra. 71 Toho, čo darovali os­tat­ní z ľudu, bolo dvad­saťtisíc zlatých drachiem, dvetisíc mín strieb­ra a šesťdesiat­sedem kňaz­ských ob­lekov. 72 Po­tom sa kňazi, levíti, vrát­nici, speváci ako aj nie­ktorí z ľudu, chrámoví ne­voľníci i celý Iz­rael usadili vo svojich mes­tách. Keď prišiel sied­my mesiac, Iz­rael­ci boli už vo svojich mes­tách.