EvanjelickýNehemiáš3

Nehemiáš

Zoznam pracovníkov na stavbe1 Vtedy po­vs­tal veľkňaz El­jášíb i jeho bratia, kňazi, a budovali Ovčiu bránu; sami ju ob­novili, osadili jej vráta, a to až po vežu Méá, ktorú ob­novili až po vežu Chananeél. 2 Vedľa neho budovali mužovia z Jericha a po­vedľa zasa budoval Za­kkúr, syn Im­rího. 3 Ryb­nú bránu budovali synovia Senáovi. Oni sami ju vy­ložili trámami, osadili jej vráta, zám­ky i závory. 4 Vedľa nich opravoval Merémót, syn Úrijov, vnuk Kócov. Vedľa nich opravoval Mešul­lám, syn Berech­jov, vnuk Mešézabélov; vedľa nich zase opravoval Cádók, syn Baanov. 5 Vedľa nich opravovali Tekóania. Ich šľach­tici však ne­sklonili šije k práci svoj­ho pána. 6 Starú bránu opravovali Jójádá, syn Páséachov, a Mešul­lám, syn Besód­jov. Oni ju vy­ložili trámami, osadili jej vráta, závory i zám­ky. 7 Vedľa nich opravovali Melat­já Gibeón­sky a Jádón Mérónót­sky, mužovia z Gibeónu a Mic­py, ktorí pod­liehali súd­nej právomoci mies­to­držiteľa Záriečia. 8 Vedľa neho opravoval Uzzíél, syn Char­chaja, jed­ného zo zlat­níkov; vedľa neho opravoval Chanan­ja, jeden z mas­tičkárov; tí opravovali Jeruzalem až po Širokú hrad­bu. 9 Vedľa nich opravoval Refája, syn Chúrov, náčel­ník polo­vice jeruzalem­ského ob­vodu. 10 Vedľa nich, oproti vlast­nému domu, opravoval Jedája, syn Charúmafov. Vedľa neho zase opravoval Chat­túš, syn Chašab­nejov. 11 Druhý úsek aj Pec­nú vežu opravoval Mal­kija, syn Chárímov, a Chaššúb, syn Pachat-Móábov. 12 Vedľa neho opravoval Šalúm, syn Lóchéšov, náčel­ník polo­vice jeruzalem­ského ob­vodu, i so svojimi dcérami. 13 Údol­nú bránu opravoval Chánún a obyvatelia Zánóachu. Oni ju vy­budovali a osadili jej vráta, zám­ky i závory; opravili aj tisíc lakťov hrad­by až po Hnoj­nú bránu. 14 Hnoj­nú bránu opravoval Mal­kija, syn Rechabov, náčel­ník bét­kerem­ského ob­vodu. On ju vy­budoval a osadil jej vráta, zám­ky i závory. 15 Pramen­nú bránu opravoval Šal­lún, syn Kol­chózeho, náčel­ník mic­pan­ského ob­vodu. On ju vy­budoval, za­strešil a osadil jej vráta, zám­ky i závory. Vy­budoval aj hrad­bu Vodovod­ného jazera pri kráľov­skej záh­rade až po schody vedúce dolu z Dávidov­ho mes­ta. 16 Za ním opravoval Nehemiáš, syn Az­búkov, náčel­ník polo­vice bét­cúr­skeho ob­vodu, až na­proti Dávidov­ským hrobom a po Umelé jazero, ba až po Dom hr­dinov. 17 Za ním opravovali levíti: Rechúm, syn Báního; vedľa neho opravoval za svoj ob­vod Chašab­ja, náčel­ník polo­vice keíl­ského ob­vodu. 18 Za ním opravovali ich bratia Bav­váj, syn Chenádádov, náčel­ník druhej polo­vice keíl­ského ob­vodu. 19 Vedľa neho Ézer, syn Jéšúov, náčel­ník Mic­py, opravil druhý úsek oproti mies­tu, kadiaľ sa vy­stupuje k zbroj­nému skladu na rohu. 20 Za ním Bárúch, syn Za­bbajov, hor­livo opravoval druhý úsek od rohu až po dvere domu veľkňaza El­jášíba. 21 Za ním Merémót, syn Úrijov, vnuk Kócov, opravoval druhý úsek od dverí domu El­jášíbov­ho až po koniec El­jášíbov­ho domu. 22 Za ním opravovali kňazi, mužovia jor­dán­skeho Okolia. 23 Za ním oproti svojim domom opravovali Bin­jámín a Chaššúb. Za ním Azar­ja, syn Maaséju, vnuk Anan­jov, opravoval vedľa svoj­ho domu. 24 Za ním opravoval Bin­núj, syn Chénádadov, druhý úsek od domu Azar­jov­ho až po uhol a až po roh. 25 Pálal, syn Úzajov, opravoval na­proti uhlu hrad­by a veže, vy­biehajúcej z hor­ného kráľov­ského paláca pri ná­dvorí väz­nice. Za ním opravoval Pedája, syn Paróšov. 26 Chrámoví ne­voľníci bývali na Ófele a opravovali až pred Vod­nú bránu na východe a po vy­biehajúcu vežu. 27 Za ním opravovali Tekóania druhý úsek oproti vy­biehajúcej veľkej veži až po hrad­by Ófela. 28 Nad Kon­skou bránou opravovali kňazi, a to každý oproti svoj­mu domu. 29 Za nimi, oproti svoj­mu domu, opravoval Cádók, syn Im­mérov, a za ním opravoval strážca Východ­nej brány Šemaja, syn Šechan­jov. 30 Za ním opravoval druhý úsek Chanan­ja, syn Šelem­jov, a Chanún, šies­ty syn Cáláfov. Za ním opravoval na­proti svojej komore Mešul­lám, syn Berech­jov. 31 Za ním opravoval Mal­kuja, jeden zo zlat­níkov, až po dom chrámových ne­voľníkov a kup­cov pred bránou Mif­kád až po rohovú hor­nú iz­bu. 32 Medzi rohovou hor­nou iz­bou a Ovčou bránou opravovali zlat­níci a kup­ci. Nástrahy nepriateľov33 Keď sa San­bal­lat do­počul, že staviame hrad­by, vzplanul hnevom a veľmi ho to mr­zelo. Po­smieval sa Židom 34 a po­vedal pred svojimi súk­meňov­cami a samár­skym voj­skom: Čo to pri­pravujú títo bez­moc­ní Židia? Do­volia im to? Budú môcť obetovať? Do­končia to za deň? Či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené! 35 Am­mónec Tóbija stál vedľa neho a po­vedal: Aj keď budujú, líška im zrúti kamen­nú hrad­bu, ak na ňu vy­skočí. 36 Čuj, Bože náš, lebo sme pad­li do opo­vr­hnutia. Vráť im ich po­tupovanie na ich hlavy a vy­daj ich za korisť do krajiny, kde budú v zajatí. 37 Ne­prik­rývaj ich pre­vinenie a nedovoľ vy­trieť ich hriech spred seba, lebo sa vy­zývavo stavali voči tým, ktorí budovali. 38 My sme však stavali hrad­by. A keď boli celé hrad­by po­spájané do polo­vice výšky, ľud do­stal chuť do práce.